จำนวนโรงเรียน

4

นักเรียน 487 คน
 • 55%

  ชาย
 • 45%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

3

นักเรียน 270 คน
 • 56%

  ชาย
 • 44%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 217 คน
 • 55%

  ชาย
 • 45%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
บ้านเนินพยอม 0 0 0 0 5 2 4 9 7 2 0 0 0 0 0 0 29
วัดเนินปอ 0 0 9 12 15 14 13 8 12 17 0 0 0 0 0 0 100
สระยายชีมิตรภาพที่ 79 0 0 0 18 19 22 22 19 20 21 0 0 0 0 0 0 141
เนินปอรังนกชนูทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 50 63 17 31 33 217
รวม 0 0 9 30 39 38 39 36 39 40 23 50 63 17 31 33 487