จำนวนโรงเรียน

9

นักเรียน 1,375 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
อนุบาล

4

นักเรียน 55 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
ประถม

4

นักเรียน 769 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 551 คน
 • 50%

  ชาย
 • 50%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ศูนย์เด็กเล็กบ้านบึงเฒ่า 0 1 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าแซง 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองโสน 0 0 24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ศูนย์เด็กเล็กบ้านไผ่ใหญ่ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 0 5 18 12 21 19 19 19 13 19 25 21 23 16 0 0 230
โรงเรียนบ้านป่าแซง 0 0 4 15 15 9 7 20 11 21 0 0 0 0 0 0 102
โรงเรียนบ้านหนองโสน 0 0 28 34 58 54 52 46 44 39 9 0 0 0 0 0 364
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 90 113 74 86 128 551
โรงเรียนไผ่ใหญ่ 0 0 9 12 9 11 9 6 8 9 0 0 0 0 0 0 73
รวม 0 6 109 74 103 94 88 92 76 88 94 111 136 90 86 128 1,375