จำนวนโรงเรียน

5

นักเรียน 1,090 คน
 • 50%

  ชาย
 • 50%

  หญิง
อนุบาล

1

นักเรียน 74 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
ประถม

3

นักเรียน 416 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 600 คน
 • 46%

  ชาย
 • 54%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
วัดวังแดง 0 0 15 14 7 19 18 14 24 20 0 0 0 0 0 0 131
ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลสามง่าม 0 20 23 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
โรงเรียนวัดบ้านไร่ 0 3 13 7 16 14 3 11 10 11 0 0 0 0 0 0 88
โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 112 110 87 98 61 600
โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 0 0 23 19 31 22 17 27 27 31 0 0 0 0 0 0 197
รวม 0 23 74 71 54 55 38 52 61 62 132 112 110 87 98 61 1,090