จำนวนโรงเรียน

5

นักเรียน 1,039 คน
 • 49%

  ชาย
 • 51%

  หญิง
อนุบาล

1

นักเรียน 59 คน
 • 47%

  ชาย
 • 53%

  หญิง
ประถม

3

นักเรียน 427 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 553 คน
 • 45%

  ชาย
 • 55%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
วัดวังแดง 0 0 17 17 19 17 18 12 17 18 0 0 0 0 0 0 135
ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลสามง่าม 20 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
โรงเรียนวัดบ้านไร่ 0 7 4 12 13 17 7 16 18 3 0 0 0 0 0 0 97
โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 95 95 115 72 75 553
โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 0 0 18 23 20 28 20 39 26 21 0 0 0 0 0 0 195
รวม 20 46 39 52 52 62 45 67 61 42 101 95 95 115 72 75 1,039