ค้นหา...

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุข

รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ epidcode
00052 สสจ.พิจิตร 6600 66010100
00697 สสอ.เมืองพิจิตร 6601 เมืองพิจิตร 66010100
00698 สสอ.วังทรายพูน 6602 วังทรายพูน 66020316
00699 สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 6603 โพธิ์ประทับช้าง 66030105
00700 สสอ.ตะพานหิน 6604 ตะพานหิน 66040101
00701 สสอ.บางมูลนาก 6605 บางมูลนาก 66050100
00702 สสอ.โพทะเล 6606 โพทะเล 66060103
00703 สสอ.สามง่าม 6607 สามง่าม 66070105
00704 สสอ.ทับคล้อ 6608 ทับคล้อ 66080104
00705 สสอ.สากเหล็ก 6609 สากเหล็ก 66090112
00706 สสอ.บึงนาราง 6610 บึงนาราง 66100102
00707 สสอ.ดงเจริญ 6611 ดงเจริญ 66110102
07608 รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง 6601 เมืองพิจิตร 66010203
07609 รพ.สต.ไผ่ขวาง 6601 เมืองพิจิตร 66010205
07610 รพ.สต.ย่านยาว 6601 เมืองพิจิตร 66010304
07611 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ 6601 เมืองพิจิตร 66010402
07612 รพ.สต.ปากทาง 6601 เมืองพิจิตร 66010502
07613 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 6601 เมืองพิจิตร 66010602
07614 รพ.สต.โรงช้าง 6601 เมืองพิจิตร 66010702
07615 รพ.สต.เมืองเก่า 6601 เมืองพิจิตร 66010805
07616 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 6601 เมืองพิจิตร 66010906
07617 รพ.สต.บ้านบุ่ง 6601 เมืองพิจิตร 66011001
07618 รพ.สต.ฆะมัง 6601 เมืองพิจิตร 66011102
07619 รพ.สต.ดงป่าคำ 6601 เมืองพิจิตร 66011201
07620 รพ.สต.หัวดง 6601 เมืองพิจิตร 66011301
07621 รพ.สต.ป่ามะคาบ 6601 เมืองพิจิตร 66011503
07622 รพ.สต.สายคำโห้ 6601 เมืองพิจิตร 66011901
07623 รพ.สต.บ้านดงกลาง 6601 เมืองพิจิตร 66012004
07624 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 6602 วังทรายพูน 66020108
07625 รพ.สต.หนองปลาไหล 6602 วังทรายพูน 66020201
07626 รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล 6602 วังทรายพูน 66020204
07627 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 6602 วังทรายพูน 66020206
07628 รพ.สต.บ้านยางสามต้น 6602 วังทรายพูน 66020302
07629 รพ.สต.หนองพระ 6602 วังทรายพูน 66020304
07630 รพ.สต.หนองปล้อง 6602 วังทรายพูน 66020401
07631 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 6603 โพธิ์ประทับช้าง 66030201
07632 รพ.สต.วังจิก 6603 โพธิ์ประทับช้าง 66030307
07633 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 6603 โพธิ์ประทับช้าง 66030401
07634 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 6603 โพธิ์ประทับช้าง 66030408
07635 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 6603 โพธิ์ประทับช้าง 66030412
07636 รพ.สต.ดงเสือเหลือง 6603 โพธิ์ประทับช้าง 66030502
07637 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 6603 โพธิ์ประทับช้าง 66030610
07638 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 6603 โพธิ์ประทับช้าง 66030606
07639 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 6603 โพธิ์ประทับช้าง 66030701
07640 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ 6603 โพธิ์ประทับช้าง 66030704
07641 รพ.สต.งิ้วราย 6604 ตะพานหิน 66040201
07642 รพ.สต.ห้วยเกตุ 6604 ตะพานหิน 66040301
07643 รพ.สต.ไทรโรงโขน 6604 ตะพานหิน 66040403
07644 รพ.สต.หนองพยอม 6604 ตะพานหิน 66040506
07645 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 6604 ตะพานหิน 66040601
07646 รพ.สต.ดงตะขบ 6604 ตะพานหิน 66040702
07647 รพ.สต.คลองคูณ 6604 ตะพานหิน 66040805
07648 รพ.สต.วังสำโรง 6604 ตะพานหิน 66040902
07649 รพ.สต.วังหว้า 6604 ตะพานหิน 66041002
07650 รพ.สต.บ้านเขารวก 6604 ตะพานหิน 66041105
07651 รพ.สต.วังหลุม 6604 ตะพานหิน 66041109
07652 รพ.สต.ทับหมัน 6604 ตะพานหิน 66041206
07653 รพ.สต.บางไผ่ 6605 บางมูลนาก 66050204
07654 รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต 6605 บางมูลนาก 66050207
07655 รพ.สต.หอไกร 6605 บางมูลนาก 66050301
07656 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก 6605 บางมูลนาก 66050406
07657 รพ.สต.บ้านวังทอง 6605 บางมูลนาก 66050408
07658 รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง 6605 บางมูลนาก 66050503
07659 รพ.สต.ภูมิ 6605 บางมูลนาก 66050603
07660 รพ.สต.วังกรด 6605 บางมูลนาก 66050702
07661 รพ.สต.ห้วยเขน 6605 บางมูลนาก 66050803
07662 รพ.สต.วังตะกู 6605 บางมูลนาก 66050911
07663 รพ.สต.ลำปะดา 6605 บางมูลนาก 66051401
07664 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา 6605 บางมูลนาก 66050907
07665 รพ.สต.ท้ายน้ำ 6606 โพทะเล 66060202
07666 รพ.สต.ทะนง 6606 โพทะเล 66060301
07667 รพ.สต.ท่าบัว 6606 โพทะเล 66060404
07668 รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย 6606 โพทะเล 66060501
07669 รพ.สต.ตำบลท่าขมิ้น 6606 โพทะเล 66060604
07670 รพ.สต.ท่าเสา 6606 โพทะเล 66060701
07671 รพ.สต.บางคลาน 6606 โพทะเล 66060805
07672 รพ.สต.ท่านั่ง 6606 โพทะเล 66061101
07673 รพ.สต.บ้านน้อย 6606 โพทะเล 66061201
07674 รพ.สต.วัดขวาง 6606 โพทะเล 66061304
07675 รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 6607 สามง่าม 66070108
07676 รพ.สต.กำแพงดิน 6607 สามง่าม 66070202
07677 รพ.สต.รังนก 6607 สามง่าม 66070304
07678 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 6612 วชิรบารมี 66120409
07679 รพ.สต.บ้านนา 6612 วชิรบารมี 66120102
07680 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา 6612 วชิรบารมี 66120104
07681 รพ.สต.เนินปอ 6607 สามง่าม 66070601
07682 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง 6607 สามง่าม 66070608
07683 รพ.สต.หนองโสน 6607 สามง่าม 66070602
07684 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 6607 สามง่าม 66070704
07685 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลวังโมกข์ 6612 วชิรบารมี 66120302
07686 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 6612 วชิรบารมี 66120308
07687 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว 6612 วชิรบารมี 66120201
07688 รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว 6612 วชิรบารมี 66120206
07689 รพ.สต.บ้านสายดงยาง 6608 ทับคล้อ 66080106
07690 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 6608 ทับคล้อ 66080202
07691 รพ.สต.เขาทราย 6608 ทับคล้อ 66080204
07692 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 6608 ทับคล้อ 66080308
07693 รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง 6608 ทับคล้อ 66080402
07694 รพ.สต.ท้ายทุ่ง 6608 ทับคล้อ 66080405
07695 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง 6608 ทับคล้อ 66080409
07696 รพ.สต.วังทับไทร 6609 สากเหล็ก 66090501
07697 รพ.สต.ท่าเยี่ยม 6609 สากเหล็ก 66090202
07698 รพ.สต.คลองทราย 6609 สากเหล็ก 66090305
07699 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว 6610 บึงนาราง 66100102
07700 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 6610 บึงนาราง 66100201
07701 รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง 6610 บึงนาราง 66100301
07702 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง 6610 บึงนาราง 66100307
07703 รพ.สต.บางลาย 6610 บึงนาราง 66100403
07704 รพ.สต.บึงนาราง 6610 บึงนาราง 66100508
07705 รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง 6611 ดงเจริญ 66110104
07706 รพ.สต.วังงิ้วใต้ ตำบลวังงิ้ว 6611 ดงเจริญ 66110205
07707 รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว 6611 ดงเจริญ 66110207
07708 รพ.สต.ห้วยร่วม 6611 ดงเจริญ 66110306
07709 รพ.สต.ห้วยพุก 6611 ดงเจริญ 66110401
07710 รพ.สต.สำนักขุนเณร 6611 ดงเจริญ 66110504
10726 โรงพยาบาลพิจิตร 6601 เมืองพิจิตร 66010100
11258 โรงพยาบาลวังทรายพูน 6602 วังทรายพูน 66020101
11259 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 6603 โพธิ์ประทับช้าง 66030102
11260 โรงพยาบาลบางมูลนาก 6605 บางมูลนาก 66050305
11261 โรงพยาบาลโพทะเล 6606 โพทะเล 66060102
11262 โรงพยาบาลสามง่าม 6607 สามง่าม 66070105
11263 โรงพยาบาลทับคล้อ 6608 ทับคล้อ 66080204
11456 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 6604 ตะพานหิน 66040100
11570 รพ.สต.หนองหญ้าไทร 6609 สากเหล็ก 66090402
11573 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 6608 ทับคล้อ 66080301
11577 รพ.สต.เทศบาลเมืองบางมูลนาก 6605 บางมูลนาก 66050100
11631 โรงพยาบาลวชิรบารมี 6612 วชิรบารมี 66120113
14062 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 6601 เมืองพิจิตร 66011304
14063 รพ.สต.ไผ่หลวง 6604 ตะพานหิน 66041301
14064 รพ.สต.สากเหล็ก 6609 สากเหล็ก 66090104
14065 รพ.สต.บ้านหนองกรด 6609 สากเหล็ก 66090110
14899 สสอ.วชิรบารมี 6612 วชิรบารมี 66120103
23755 ศสช.บ้านหนอกอไผ่ 6605 บางมูลนาก 66050506
27978 โรงพยาบาลสากเหล็ก 6609 สากเหล็ก 66090101
27979 โรงพยาบาลบึงนาราง 6610 บึงนาราง 66100501
27980 โรงพยาบาลดงเจริญ 6611 ดงเจริญ 66110502
22786 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพิจิตร 6601 เมืองพิจิตร 66010101
77493 คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง 6601 เมืองพิจิตร 66010111
77494 คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา 6601 เมืองพิจิตร 66010115
99859 ศูนย์สุขภาพชุมชนสระหลวง 6601 เมืองพิจิตร 66010100
99854 ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 โรงพยาบาลทับคล้อ 6608 ทับคล้อ 66080109

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง