สรุป KPI รายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ปี 2566


ยุทธศาสตร์ KPI/PI/RW ชื่อตัวชี้วัด KPI ประเภท Input Baseline เกณฑ์เป้าหมาย
ปี 2566
หน่วยนับ ผลการดำเนินงาน ราย
ละเอียด
เพิ่มเติม
จำนวนเป้าหมาย จำนวนผลงาน อัตรา *ผล*
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.001 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ต่อแสนประชากร 2,503 1
39.95
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.002 2. โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านมาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 3 ปี/1ครั้ง จังหวัด, KeyIn =100 ร้อยละ 1 1
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.003 3. ANC ครั้งแรก <= 12 สัปดาห์ ร้อยละ 75 จังหวัด,Ranking >= 75 ร้อยละ 1,034 754
72.92
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.004 4. ANC คุณภาพครบ 8 ครั้งร้อยละ 50 จังหวัด,Ranking >= 50 ร้อยละ 1,028 160
15.56
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.005 5. มารดาหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งร้อยละ 75 จังหวัด, >= 75 ร้อยละ 985 680
69.04
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.007 7. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking >= 85 ร้อยละ 2,517 2,163
85.94
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.008 8. ร้อยละเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยTEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking >= 75 ร้อยละ 121 76
62.81
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.009 9. ร้อยละ 100 ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟลิก จังหวัด,Ranking 100 ร้อยละ 3,554 3,340
93.98
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.010 10. ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง จังหวัด, >= 90 ร้อยละ 46,048 50,025
108.64
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.011 11. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน จังหวัด,มุ่งเน้น, >= 66 ร้อยละ 50,025 27,054
54.08
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.012 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม >=ร้อยละ90 จังหวัด, >= 90 ร้อยละ 2,174 1,789
82.29
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.013 13. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี ได้รับ MMR >= ร้อยละ 95 จังหวัด, >= 95 ร้อยละ 2,174 1,959
90.11
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.014 14. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม >= ร้อยละ90 จังหวัด, >= 90 ร้อยละ 2,212 1,886
85.26
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.015 15. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม >= ร้อยละ90 จังหวัด, >= 90 ร้อยละ 2,571 2,120
82.46
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.016 16. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR >= ร้อยละ 95 จังหวัด, >= 95 ร้อยละ 2,571 2,392
93.04
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.017 17. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 5 ปี รวม >= ร้อยละ90 จังหวัด, >= 90 ร้อยละ 2,777 2,315
83.36
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.018 18. ร้อยละ 35 เด็ก 6 -12 ปี ได้รับยาธาตุเหล็ก จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking >= 35 ร้อยละ 87,942 41,688
47.40
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.019 19. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะสูงดีสมส่วนร้อยละ 68 จังหวัด,มุ่งเน้น, >= 68 ร้อยละ 15,633 7,626
48.78
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.020 20. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะผอมไม่เกินร้อยละ 5 จังหวัด, <= 5 ร้อยละ 15,633 7,626
48.78
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.021 21. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ไม่เกิน 18 ต่อการเกิดมีชีพพันคน กระทรวง, <=18 ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 4,154 19
4.57
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.022 22. ร้อยละแม่วัยรุ่นอายุ <20 ปีท้องซ้ำ ไม่เกิน ร้อยละ 8 จังหวัด, <= 8 ร้อยละ 22 3
13.64
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.023 23. ร้อยละของประชากรวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)ปกติ (BMI ผิดปกติทั้ง นน.เกิน +อ้วนระดับ 1 + อ้วนระดับ 2 รวมแล้ว ไม่ควรมากกว่าร้อยละ 46) จังหวัด, >= 50 ร้อยละ 7,599 3,049
40.12
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.024 24. ร้อยละ 10 ของทุกกลุ่มวัยเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจseason 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จาก season 4 (62,765 คน) จังหวัด,Ranking KeyIn >= 15 ร้อยละ 9,440 7,534
79.81
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.025 25. ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 9 ด้าน (Basic/Community Screen STEP1) จังหวัดพิจิตร จังหวัด, >= 90 ร้อยละ 101,635 70,126
69.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.026 26. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 95) กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn >= 95 ร้อยละ 6,400 6,204
96.94
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.027 27. ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) (ร้อยละ 50) กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn >= 50 ร้อยละ 1,230 2,319
188.54
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.028 28. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn >= 40 ร้อยละ 327 327
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.029 29. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะพลัดตกหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn >= 40 ร้อยละ 336 336
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.030 30. ร้อยละโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ PA,มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 12 12
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.031 31. จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ มุ่งเน้น, KeyIn 89 ชมรม 89 81
91.01
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.02.032 32. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน กระทรวง, KeyIn >= 65 ร้อยละ 780 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.02.033 33. ร้อยละ 80 ของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับ D M H T T จังหวัด, KeyIn >= 80 ร้อยละ 748 748
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.02.034 34. ร้อยละ 90 ของอำเภอมีกิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ CFS จังหวัด, KeyIn >= 90 ร้อยละ 12 24
200.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.02.035 35. ร้อยละของสถานบริการที่มีการดำเนินงานสื่อสารเชิงรุก PA, KeyIn ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.02.03.036 36. ร้อยละ 90 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn >= 90 ร้อยละ 12 10
83.33
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.02.03.037 37. อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน UCCARE จังหวัด,Ranking KeyIn 100 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.02.03.038 38. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากจังหวัด จังหวัด,Ranking KeyIn 100 ร้อยละ 1,200 381
31.75
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.039 39. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency Management) กระทรวง,Ranking KeyIn 100 ร้อยละ 240 232
96.67
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.040 40. ไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต (ราย)(ปี 2565 พบผู้เสียชีวิต 1 ราย) จังหวัด, KeyIn 0 ราย 100 0
0.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.041 41. อัตราป่วยลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี จังหวัด, KeyIn <=100 ร้อยละ 415 200
48.19
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.042 42. ไม่เกิด Second Generation (รายหมู่บ้าน)*ไม่เกินร้อยละ 3 จังหวัด,Ranking KeyIn <= 3 ร้อยละ 936 10
0.05
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.043 43. มีระบบ Situation Awareness ที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 4 4
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.044 44. ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS & EOC 100 มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 36 36
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.045 45. มีทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรม มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 36 45
125.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.046 46. มี official document ของหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 4 4
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.047 47. มี operational plans สำหรับ 3 ภัยที่สำคัญ มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 12 12
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.048 48. มีแผน BCP สำหรับ สสจ./รพศ.และ รพท. มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 4 4
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.049 49. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (ระยะเวลาตรวจติดตาม 1-180วัน) >= ร้อยละ 70 กระทรวง, >=70 ร้อยละ 2,137 1,386
64.86
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.050 50. ร้อยละการติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (ระยะเวลาตรวจติดตาม 1-90 วัน) >= ร้อยละ 93 กระทรวง, >= 93 ร้อยละ 9,288 7,951
85.61
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.051 51. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 1.75 จังหวัด, <= 1.75 ร้อยละ 22,103 560
2.53
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.052 52. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 5 จังหวัด, <= 5 ร้อยละ 3,025 205
6.78
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.053 53. ร้อยละ 40 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี จังหวัด,มุ่งเน้น, >= 40 ร้อยละ 36,252 14,520
40.05
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.054 54. ร้อยละ 60 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี จังหวัด,มุ่งเน้น, >= 60 ร้อยละ 85,487 50,711
59.32
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.055 55. ร้อยละของจังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 กระทรวง, KeyIn 100 ร้อยละ 1 4
400.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.056 56. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพทีได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต (ร้อยละ 50) กระทรวง, KeyIn >= 50 ร้อยละ 600 1,200
200.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.057 57. ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฏหมายกำหนด CFGT (ร้อยละ 30) กระทรวง,Ranking KeyIn >= 30 ร้อยละ 799 496
62.08
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.058 58. ระดับความสำเร็จในการจัดตั้ง QC team (โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย) จังหวัด,Ranking KeyIn =5 ระดับ 60 35
35
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.059 59. ระดับความครอบคลุมของการตรวจประเมินสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ (นับเฉพาะบันทึกการตรวจประเมินที่ส่งภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566) จังหวัด,Ranking KeyIn =5 ระดับ 60 55
55
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.04.07.060 60. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป) (ร้อยละ 30) กระทรวง, KeyIn >= 30 ร้อยละ 12 21
175.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.05.08.061 61. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn >= 76 ร้อยละ 51 34
66.67
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.05.08.062 62. จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn >= 60 ร้อยละ 537,622 358,983
66.77
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.05.08.063 63. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 75 จังหวัด,Ranking KeyIn >= 75 ร้อยละ 1,490 4,532
304.16
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.05.09.064 64. ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน ร้อยละ 75 กระทรวง,PA, KeyIn >= 75 ร้อยละ 935 424
45.35
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.065 65. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) < ร้อยละ 7 กระทรวง, < 7 ร้อยละ 2,020 188
9.31
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.066 66. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit กระทรวง, KeyIn >= 80 ร้อยละ 486 650
133.74
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.067 67. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic: I60-I62) (<ร้อยละ 25 ) จังหวัด, < 25 ร้อยละ 490 113
23.06
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.068 68. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic : I63) (<ร้อยละ 5) จังหวัด, < 5 ร้อยละ 1,299 65
5.00
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.069 69. อัตราการเข้า Stroke fast track ( Onset < 4.5 ชม.+ Befast (Neuro defecit) ) จังหวัด,Ranking KeyIn >= 60 ร้อยละ 642 533
83.02
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.070 70. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ >= ร้อยละ 88 กระทรวง, >= 88 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.071 71. อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ >= ร้อยละ 90 กระทรวง, >= 90 ร้อยละ 757 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.072 72. อัตราป่วยตายด้วยโรควัณโรค <= ร้อยละ 5 จังหวัด,Ranking <= 5 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.073 73. อัตราการขาดยาในผู้ป่วยวัณโรค ร้อยละ 0 จังหวัด, =0 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.074 74. ร้อยละ 70 การให้บริการวัคซีน Covid-19 เข็มกระตุ้น(เข็ม 3,เข็ม4)ในกลุ่ม 607 (อายุ60 ปีขึ้นไป,7กลุ่มโรค) จังหวัด,Ranking KeyIn >= 70 ร้อยละ 146,591 71,961
49.09
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.075 75. ความครอบคุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-45 ปี มุ่งเน้น, KeyIn >= 90 ร้อยละ 61,701 31,177
50.53
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.12.076 76. จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์พัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาสมเหตุผล (RDU province) ที่กำหนด (> ร้อยละ 30 ของอำเภอทั้งหมดในแต่ละจังหวัดผ่านตามเกณฑ์ RDU hospital, RDU PCU, ร้านชำ RDU) กระทรวง, KeyIn >= 30 ร้อยละ 30 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.12.077 77. อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด กระทรวง, KeyIn 39.14 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.12.078 78. ระดับผลสำเร็จตามเกณฑ์ประเมินอำเภอใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU district)" ส่วนที่ 1 โรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital) - ผ่าน 10-12 ตัวชี้วัดย่อย ส่วนที่ 2 หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU PCU) - ร้อยละ 80 ของ รพ.สต. ใช้ยาปฏิชีวนะใน จังหวัด,Ranking KeyIn >= 30 ร้อยละ 60 58
96.67
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.12.079 79. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU community) จังหวัด,Ranking KeyIn อำเภอละอย่างน้อย 1 พื้นที่ ระดับ 60 46
46
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.13.080 80. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.6 ต่อพันทารกเกิดมีชีพ กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn <3.6 ต่อพันทารกเกิดมีชีพ 2,516 12
4.77
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.14.081 81. ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ กระทรวง, KeyIn >= 50 ร้อยละ 1,053 963
91.45
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.14.082 82. ร้อยละของการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 50) จังหวัด, >= 50 ร้อยละ 1,133 445
39.28
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.15.083 83. ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermeiate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3) กระทรวง,Ranking >= 3 ร้อยละ 5,162 205
3.97
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.15.084 84. ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 35) กระทรวง, >= 35 ร้อยละ 581,711 170,824
29.37
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.15.085 85. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 จังหวัด,Ranking KeyIn 100 ร้อยละ 8,670,888 8,047,937
92.82
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.16.086 86. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต กระทรวง,มุ่งเน้น, >= 80 ร้อยละ 10,418 10,248
98.37
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.16.087 87. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (crude suicide rate) กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn <= 8 ต่อแสนประชากร 526,776 31
5.88
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.16.088 88. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี กระทรวง, KeyIn >= 80 ร้อยละ 63 63
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.17.089 89. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired <ร้อยละ 26 กระทรวง,Ranking < 26 ร้อยละ 740 225
30.41
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.17.090 90. Refracture Rate < ร้อยละ 20 KeyIn < 20 ร้อยละ 72 0
0.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.18.091 91. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI < ร้อยละ 9 กระทรวง, < 9 ร้อยละ 61 1
1.64
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.18.092 92. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด กระทรวง, KeyIn >= 60 ร้อยละ 33 24
72.73
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.18.093 93. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด >= ร้อยละ 60 กระทรวง, KeyIn >= 60 ร้อยละ 15 10
66.67
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.094 94. ร้อยละของหญิงไทย อายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn >= 60 ร้อยละ 73,977 27,936
37.76
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.095 95. ร้อยละของประชากรไทย อายุ 50-70 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง กระทรวง, KeyIn >= 50 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.096 96. ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy กระทรวง, KeyIn >= 50 ร้อยละ 73,977 27,936
37.76
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.098 98. ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ(มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy กระทรวง,Ranking KeyIn >= 50 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.099 99. อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 - 70 ปี โดยเจ้าหน้าที่ >= ร้อยละ 80 จังหวัด, >= 80 ร้อยละ 105,343 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.100 100. ร้อยละของผู้ได้รับการคัดกรองมะเร็งช่องปาก มุ่งเน้น, KeyIn >= 40 ร้อยละ 64,520 21,246
32.93
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.20.101 101. ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73m2/yr >= ร้อยละ 66 กระทรวง, >= 66 ร้อยละ 8,833 5,955
67.42
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.21.102 102. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน >= ร้อยละ 85 กระทรวง, KeyIn >= 85 ร้อยละ 904 735
81.31
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.22.103 103. อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) กระทรวง, KeyIn >= 20 ร้อยละ 4 4
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.23.104 104. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) >= ร้อยละ 60 กระทรวง, KeyIn >= 60 ร้อยละ 467 203
43.47
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.24.105 105. ร้อยละผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน >ร้อยละ 75 กระทรวง, KeyIn > 75 ร้อยละ 338 311
92.01
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.106 106. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery >= ร้อยละ 30 กระทรวง, KeyIn >= 30 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.107 107. ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคต่างๆในโครงการ ODS/MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) < ร้อยละ 5 กระทรวง, KeyIn < 5 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.26.108 108. ร้อยละการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn >= 70 ร้อยละ 12 12
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.26.109 109. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ กระทรวง,มุ่งเน้น, >= 5 ร้อยละ 1,456 123
8.45
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.26.110 110. ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking >= 50 ร้อยละ 90 2,015
2,238.89
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.26.111 111. จำนวนงานวิจัยหรือการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ในเขตสุขภาพ กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn >= 1 เรื่อง 1 1
1
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.112 112. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และขัดทำความสะอาดฟัน เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) จังหวัด, >= 40 ร้อยละ 1,840 566
30.76
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.113 113. ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปีได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะเขตรับผิดชอบ (ความครอบคลุม) จังหวัด,Ranking >= 55 ร้อยละ 35,513 20,770
58.49
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.114 114. ร้อยละเด็กอายุ 6-12 ปีได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (ความครอบคลุม) จังหวัด,Ranking >= 20 ร้อยละ 29,646 8,586
28.96
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.115 115. ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free) จังหวัด, >= 75 ร้อยละ 1,902 1,310
68.87
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.116 116. ร้อยละการใช้บริการทันตกรรมรวมทุกสิทธิเฉพาะเขตรับผิดชอบ (ความครอบคลุม) จังหวัด,Ranking >= 40 ร้อยละ 357,846 105,200
29.40
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.117 117. ร้อยละของผู้มีอายุ 15-59 ปีได้รับบริการทันตกรรม (คน) (ใช้ความครอบคลุม) จังหวัด, >= 25 ร้อยละ 199,926 33,388
16.70
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.118 118. ร้อยละของเด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุในฟันน้ำนม (Caries free) จังหวัด,มุ่งเน้น, >= 75 ร้อยละ 1,466 1,181
80.56
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.119 119. ร้อยละของเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) จังหวัด, >= 85 ร้อยละ 1,952 1,724
88.32
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.120 120. ผู้สูงอายุ ที่มีฟันหลัง (แท้ หรือเทียม) ใช้งานที่เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ) จังหวัด, >= 60 ร้อยละ 26,078 15,249
58.47
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.121 121. ร้อยละผู้สูงอายุ ที่ติดบ้าน ติดเตียงได้รับบริการทันตกรรม (คน) จังหวัด, >= 40 ร้อยละ 2,207 881
39.92
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.122 122. ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลังแท้ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ จังหวัด, >= 35 ร้อยละ 26,078 9,092
34.86
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.123 123. ร้อยละอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ (7 กลุ่มเป้าหมาย 15 กิจกรรม) (เก่า 6 กลุ่ม 14 กิจกรรม) จังหวัด, >= 60 ร้อยละ 44 23
52.27
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.124 124. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม มุ่งเน้น, KeyIn >= 451 คน 451 1,660
368.07
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.28.125 125. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) <ร้อยละ 12 กระทรวง, KeyIn < 12 ร้อยละ 1,167 67
5.74
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.28.126 126. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวง, KeyIn >= 26.5 ร้อยละ 1,248 245
19.63
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.28.127 127. อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง (traumatic brain injury mortality) กระทรวง, KeyIn < 25 ร้อยละ 61 24
39.34
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.28.128 128. โรงพยาบาลผ่านการประเมินตนเองด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล (ECS คุณภาพ) จังหวัด, KeyIn 50 ร้อยละ 1,200 720
60.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.08.29.129 129. ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ กระทรวง, KeyIn >= 60 ร้อยละ 10 10
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 3.10.31.130 130. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ กระทรวง, KeyIn ตำแหน่งว่างคงเหลือ < 4 ร้อยละ 2 0
0.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 3.10.32.131 131. หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (ระดับจังหวัด) กระทรวง, KeyIn 2 แห่ง 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.132 132. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA กระทรวง,Ranking KeyIn >= 92 ร้อยละ 720 1,031
143.19
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.133 133. ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กระทรวง,Ranking KeyIn 100 ร้อยละ 65 65
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.134 134. รพ.และสสอ.ทุกแห่งปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน (4 ขั้นตอน) จังหวัด,Ranking KeyIn 100 ร้อยละ 65 65
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.135 135. แผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลและรพ.สต.ทุกแห่งมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จังหวัด,Ranking KeyIn >= 80 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.33.136 136. ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด กระทรวง, KeyIn 100 ร้อยละ 1,200 900
75.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.33.137 137. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 กระทรวง, KeyIn 100 ร้อยละ 900 900
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.33.138 138. สถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)สถานบริการ ระดับ รพศ./รพท./รพช. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must) กระทรวง, KeyIn 100 ร้อยละ 840 1,121
133.45
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.33.139 139. ร้อยละของโรงพยาบาลทุกแห่งปรับโฉม Smart hospital/Smart ER/Modernize OPD/มีการใช้พลังงานสะอาด PA, KeyIn >=70 ร้อยละ 840 1,133
134.88
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.34.140 140. ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn >=10 ร้อยละ 414,732 96,344
23.23
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.34.141 141. ร้อยละหน่วยบริการที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวง,PA,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 100 ร้อยละ 6,700 3,768
56.24
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.34.142 142. ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการมีระดับความสำเร็จการดำเนินงาน OPD และ IPD Paperless ผ่านระดับ 5 จังหวัด,Ranking KeyIn 5 ระดับ 56 55
98.21
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.34.143 143. ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการมีระดับความสำเร็จการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ (Cyber Security) ตามเกณฑ์ จังหวัด,Ranking KeyIn 100 ร้อยละ 56 48
85.71
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.34.144 144. ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล จังหวัด, KeyIn >=85 ร้อยละ 56 23
41.07
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.34.145 145. ร้อยละเขตสุขภาพที่ใช้ระบบ AI DR screening ในการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา มุ่งเน้น, KeyIn ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.36.146 146. หน่วยบริการมีวิกฤติทางการเงิน ไม่เกินระดับ 4 จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn <= 4 ระดับ 12 12
12
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.36.147 147. ร้อยละของการกำกับติดตามแผนการลงทุนตามนโยบายการลงทุน มุ่งเน้น,Ranking KeyIn > 30 ร้อยละ 94,900,427 52,071,254
54.87
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.14.37.148 148. จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด กระทรวง, KeyIn 1 จำนวนนวัตกรรม 12 12
12
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.15.38.149 149. ระดับความสำเร็จของกระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน จังหวัด, KeyIn 1 ระดับ 12 12
12
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.124_1 124_1. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการใส่รากฟันเทียม มุ่งเน้น, KeyIn >= 40 คน 40 40
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.08.29.129_1 129_1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn อย่างน้อย 10 แห่ง แห่ง 10 14
14
ไม่ผ่าน Template