สรุป KPI รายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ปี 2567


ยุทธศาสตร์ KPI/PI/RW ชื่อตัวชี้วัด KPI ประเภท Input Baseline เกณฑ์เป้าหมาย
ปี 2567
หน่วยนับ ผลการดำเนินงาน ราย
ละเอียด
เพิ่มเติม
จำนวนเป้าหมาย จำนวนผลงาน อัตรา *ผล*
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.001 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน PA, KeyIn 17 ต่อแสน 204 0
0.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.002 2. โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านมาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 3 ปี/1ครั้ง จังหวัด, KeyIn 100 ร้อยละ 12 12
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.003 3. ANC ครั้งแรก ≤ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 75 จังหวัด, 75 ร้อยละ 879 582
66.21
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.004 4. ANC คุณภาพครบ 8 ครั้งร้อยละ 50 จังหวัด, 50 ร้อยละ 874 128
14.65
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.005 5. มารดาหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งร้อยละ 75 จังหวัด, 75 ร้อยละ 1,002 530
52.89
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.006 6. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 86) PA, 86 ร้อยละ 1,548 1,160
74.94
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.007 7. ร้อยละเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยTEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย PA, 70 ร้อยละ 100 56
56.00
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.008 8. ร้อยละ 100 ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟลิก จังหวัด, 100 ร้อยละ 2,389 2,181
91.29
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.009 9. ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง จังหวัด, 90 ร้อยละ 42,901 34,070
79.42
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.010 10. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน จังหวัด, 64 ร้อยละ 34,070 17,592
51.63
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.011 11. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90 จังหวัด, 90 ร้อยละ 2,175 1,545
71.03
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.012 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95 จังหวัด, 95 ร้อยละ 2,175 1,767
81.24
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.013 13. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90 จังหวัด, 90 ร้อยละ 2,150 1,748
81.30
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.014 14. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม ≥ ร้อยละ90 จังหวัด, 90 ร้อยละ 2,218 1,799
81.11
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.015 15. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95 จังหวัด, 95 ร้อยละ 2,218 2,063
93.01
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.016 16. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 5 ปี รวม ≥ ร้อยละ90 จังหวัด, 90 ร้อยละ 2,637 2,139
81.11
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.017 17. เด็ก 6 -12 ปี ได้รับยาธาตุเหล็ก จังหวัด, 51 ร้อยละ 59,769 21,020
35.17
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.018 18. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะสูงดีสมส่วน จังหวัด, 59 ร้อยละ 46,682 23,421
50.17
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.019 19. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะผอมไม่เกินร้อยละ 5 จังหวัด, 5 ร้อยละ 46,682 2,413
5.17
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.020 20. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจานวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ไม่เกิน 23 ต่อการเกิดมีชีพพันคน PA, 21 ร้อยละ 11,898 93
7.82
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.021 21. อำเภอมีชุมชนต้นแบบรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีปกติใหม่ หรือมีหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน / สถานประกอบการในระดับพื้นที่ ดำเนินกิจกรรม 10 Package อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง จังหวัด, KeyIn 100 ร้อยละ 12 35
291.67
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.022 22. ร้อยละของจำนวนสมาชิกที่ส่งผลการออกกำลังกายผ่านแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ ร้อยละ 15 จังหวัด, KeyIn 15 ร้อยละ 71,523 18,717
26.17
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.023 23. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 9 ด้าน Ranking 80 ร้อยละ 105,396 86,994
82.54
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.024 24. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 95) PA, KeyIn 95 ร้อยละ 5,111 4,976
97.36
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.025 25. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ PA, KeyIn 50 ร้อยละ 912 31
3.40
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.026 26. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะพลัดตกหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ PA, KeyIn 60 ร้อยละ 7,474 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.027 27. ร้อยละ 95 ของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริการ มุ่งเน้น, KeyIn 50 ร้อยละ 12 1
8.33
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.028 28. ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีคลินิกส่งเสริมการมีบุตร มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 12 12
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.029 29. ร้อยละ 95 ของทารกแรกเกิดได้รับการคัดกรองโรคหายาก (IEM 40 โรค) มุ่งเน้น, KeyIn 95 ร้อยละ 646 646
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.030 30. ให้บริการในสถานชีวาภิบาลจังหวัดละ 1 แห่ง จังหวัด,มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 1 1
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.031 31. มีบริการ Hospital at Home / Home ward จังหวัดละ 1 แห่ง (ร้อยละ 80) จังหวัด,มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 12 12
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.032 32. จำนวน Healthy Cities Models อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง จังหวัด,มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 1 1
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.033 33. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และขัดทำความสะอาดฟัน เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) จังหวัด,กระทรวง, 30 ร้อยละ 1,337 331
24.76
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.034 34. ร้อยละเด็ก 0-2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) จังหวัด, 50 ร้อยละ 7,129 3,364
47.19
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.035 35. ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) จังหวัด, 50 ร้อยละ 33,632 16,701
49.66
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.036 36. ร้อยละเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการ เคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) จังหวัด,กระทรวง, 30 ร้อยละ 28,154 6,602
23.45
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.037 37. ร้อยละผู้สูงอายุ ที่ติดบ้าน ติดเตียงได้รับการตรวจช่องปาก จังหวัด,กระทรวง,Ranking 40 ร้อยละ 2,300 1,256
54.61
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.02.038 38. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน PA, KeyIn 71 ร้อยละ 852 870
102.11
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.02.03.039 39. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ PA,มุ่งเน้น, KeyIn 95 ร้อยละ 1,200 300
25.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.02.03.040 40. อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน UCCARE จังหวัด, KeyIn 100 ร้อยละ 1,200 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.042 42. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency Management) จังหวัด,PA, KeyIn 70 ร้อยละ 1,200 938
78.17
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.043 43. ไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต (ราย) จังหวัด, KeyIn 0 ร้อยละ 201 2
1.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.044 44. อัตราป่วยลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี จังหวัด,Ranking KeyIn 100 ร้อยละ 740 0
0.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.045 45. ไม่เกิด Second Generation (รายหมู่บ้าน)*ไม่เกินร้อยละ 3 จังหวัด, KeyIn 3 ร้อยละ 936 0
0.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.046 46. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (ระยะเวลาตรวจติดตาม 1-180วัน) ≥ ร้อยละ 72 PA, 72 ร้อยละ 2,132 988
46.34
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.047 47. ร้อยละการติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (ระยะเวลาตรวจติดตาม 1-90 วัน) ≥ ร้อยละ 85 PA, 85 ร้อยละ 8,688 6,218
71.57
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.048 48. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 1.75 จังหวัด, 1.75 ร้อยละ 21,513 377
1.75
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.049 49. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 5 จังหวัด, 5 ร้อยละ 2,894 151
5.22
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.050 50. ร้อยละ 40 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี จังหวัด,PA,มุ่งเน้น, 40 ร้อยละ 37,502 14,006
37.35
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.051 51. ร้อยละ 60 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี จังหวัด,PA,มุ่งเน้น, 60 ร้อยละ 86,679 58,348
67.32
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.052 52. ร้อยละของจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 PA, KeyIn 100 ร้อยละ 1 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.053 53. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพทีได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต PA, KeyIn 60 ร้อยละ 14 13
92.86
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.054 54. ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฏหมายกำหนด PA,Ranking KeyIn 35 ร้อยละ 802 496
61.85
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.056 56. ระดับความครอบคลุมของการตรวจประเมินสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ (นับเฉพาะบันทึกการตรวจประเมินที่ส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567) จังหวัด, KeyIn 90 ร้อยละ 1,080 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.04.07.057 57. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป) PA, KeyIn 60 ร้อยละ 12 11
91.67
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.05.08.058 58. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 PA,มุ่งเน้น, KeyIn 86 ร้อยละ 7 1
14.29
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.05.08.059 59. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 75 จังหวัด, KeyIn 75 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.05.08.060 60. อสม. มีศักยภาพในการจัดบริการปฐมภูมิขั้นพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ร้อยละ 65 PA,มุ่งเน้น, KeyIn 65 ร้อยละ 780 702
90.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.05.09.061 61. ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน ร้อยละ 80 กระทรวง,PA, KeyIn 100 ร้อยละ 50 14
28.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.062 62. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) < ร้อยละ 7 PA, 7 ร้อยละ 1,342 130
9.69
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.063 63. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit ≥ ร้อยละ 80 PA, KeyIn 80 ร้อยละ 252 199
78.97
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.064 64. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic: I60-I62) (<ร้อยละ 25 ) จังหวัด, 25 ร้อยละ 368 79
21.47
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.065 65. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic : I63) (<ร้อยละ 5) จังหวัด, 5 ร้อยละ 803 44
5.48
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.066 66. อัตราการเข้า Stroke fast track ( Onset ≤ 4.5 ชม.+ Befast (Neuro defecit) ) จังหวัด, KeyIn 60 ร้อยละ 150 94
62.67
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.067 67. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม. ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาที (door to needle time) ≥ ร้อยละ 80 จังหวัด, KeyIn 80 ร้อยละ 44 31
70.45
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.068 68. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ≥ ร้อยละ 88 PA,มุ่งเน้น, 88 ร้อยละ 133 55
41.35
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.069 69. อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ≥ ร้อยละ 85 PA,มุ่งเน้น, 85 ร้อยละ 816 439
53.80
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.070 70. อัตราป่วยตายด้วยโรควัณโรค ≤ ร้อยละ 5 จังหวัด, 5 ร้อยละ 133 26
19.55
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.071 71. อัตราการขาดยาในผู้ป่วยวัณโรค ร้อยละ 0 จังหวัด, 0 ร้อยละ 133 4
3.01
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.12.072 72. จังหวัดที่ที่ผ่านเกณฑ์พัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาสมเหตุผล (RDU province) ที่กำหนด (≥ ร้อยล: 50 ของอำเภอทั้งหมดในแต่ละจังหวัดผ่านตามเกณฑ์ RDU hospital, RDU PCU, ร้านชำ RDU) PA, KeyIn 30 ร้อยละ 50 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.12.073 73. อุบัติการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด กระทรวง, KeyIn 50 50 0
0.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.12.074 74. ระดับผลสำเร็จตามเกณฑ์ประเมิน “อำเภอใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU district)" จังหวัด,Ranking KeyIn 5 คะแนน 50 0
0
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.13.076 76. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.6 ต่อพันทารกเกิดมีชีพ PA,มุ่งเน้น, KeyIn 3.6 ต่อพัน 648 6
9.26
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.14.077 77. ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ ≥ ร้อยละ 70 PA, 70 ร้อยละ 1,331 1,045
78.51
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.14.078 78. ร้อยละของการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ จังหวัด, 90 ร้อยละ 836 326
39.00
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.15.079 79. ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10) PA,Ranking 10 ร้อยละ 3,774 312
8.27
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.15.080 80. ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 40) PA, 40 ร้อยละ 428,342 122,894
28.69
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.15.081 81. ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเทียบกับยาแผนปัจจุบัน ร้อยละ 2 จังหวัด, 2 ร้อยละ 380,173,752 6,062,361
1.59
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.16.082 82. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (crude suicide rate) ≤8 ต่อประชากรแสนคน PA,มุ่งเน้น, KeyIn 8 ต่อแสน 563,726 8
1.42
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.16.083 83. ร้อยละ 90 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี PA,มุ่งเน้น, KeyIn 90 ร้อยละ 21 21
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.16.084 84. มินิธัญญารักษ์ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดอย่างครบวงจรทุกจังหวัด จังหวัด,มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 1 1
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.16.085 85. ร้อยละหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดคุณภาพในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จังหวัด,มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 1 1
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.16.086 86. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมซนที่มีกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 12 12
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.17.087 87. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired <ร้อยละ 26 PA, 26 ร้อยละ 535 153
28.60
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.17.088 88. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงด้วยเครื่องเอกชเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) และเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI) มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 2 2
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.18.089 89. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI < ร้อยละ 9 PA, 9 ร้อยละ 40 0
0.00
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.18.090 90. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ≥ ร้อยละ 60 PA, KeyIn 60 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.18.091 91. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ≥ ร้อยละ 60 PA, KeyIn 60 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.092 92. ร้อยละ 70 ของหญิงไทย อายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก PA,มุ่งเน้น, KeyIn 70 ร้อยละ 17,071 511
2.99
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.093 93. ร้อยละของประชากรไทย อายุ 50-70 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง PA,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 50 ร้อยละ 15,691 4,540
28.93
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.094 94. ร้อยละ 70 ของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy PA, KeyIn 70 ร้อยละ 10 10
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.095 95. ร้อยละ 50 ของผู้ที่มีผลผิดปกติ(มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy PA, KeyIn 50 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.096 96. อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี โดยเจ้าหน้าที่≥ ร้อยละ 80 จังหวัด, 80 ร้อยละ 104,728 73,534
70.21
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.097 97. ประชากรหญิงอายุ11-20 ปีได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็ง ปากมดลูก จำนวน 2,000,000 dose ใน 1 ปี มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 9,215 10,556
114.55
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.100 100. ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ กำหนดตามตัวชี้วัด Service Plan สาขาโรคมะเร็ง - การผ่าตัด ภายใน 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 77 - เคมีบําบัด ภายใน 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 77 - รังสีรักษา ภายใน 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 44 จังหวัด,มุ่งเน้น, KeyIn 77 ร้อยละ 74 62
83.78
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.20.101 101. ร้อยละผู้ป่วยไตเรื้อรัง stage 5 รายใหม่ ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 10 จากปีงบประมาณก่อนหน้า PA, KeyIn 10 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.21.102 102. อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) ≥ ร้อยละ 20 PA, KeyIn 20 ร้อยละ 1 2
200.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.22.103 103. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) PA,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 62 ร้อยละ 245 90
36.73
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.23.104 104. ร้อยละผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน >ร้อยละ 85 PA, KeyIn 85 ร้อยละ 185 144
77.84
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.23.105 105. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วย Intermediate care (ผู้ป่วยใน) มีค่าคะแนน Barthel index เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 คะแนน เมื่อได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางในหอผู้ป่วย IMC ward/bed PA, KeyIn 60 ร้อยละ 144 101
70.14
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.23.106 106. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย Intermediate care (ผู้ป่วยนอก) ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง จํานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 6 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน PA, KeyIn 50 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.24.108 108. ร้อยละ 5 ของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ PA, 5 ร้อยละ 1,071 61
5.70
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.24.109 109. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ PA, 60 ร้อยละ 90 1,174
1,304.44
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.24.110 110. จำนวนงานวิจัยหรือการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ในเขตสุขภาพ (งานวิจัยอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 2 เรื่อง กิจกรรมจัดการความรู้อย่างน้อยเขตสุขภาพ 2 ครั้ง) PA, KeyIn 100 ร้อยละ 1 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.111 111. ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุในฟันน้ำนม (Caries free) จังหวัด,กระทรวง,Ranking 80 ร้อยละ 1,625 1,327
81.66
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.112 112. ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free) จังหวัด,กระทรวง, 75 ร้อยละ 2,177 1,713
78.69
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.113 113. ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) จังหวัด, 90 ร้อยละ 2,177 1,922
88.29
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.114 114. ร้อยละผู้มีอายุ 15-59 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน) (ใช้ความครอบคลุม) จังหวัด,กระทรวง, 25 ร้อยละ 198,566 26,303
13.25
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.115 115. ร้อยละของกลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง PMDs (คน) จังหวัด,กระทรวง, 40 ร้อยละ 23,436 14,835
63.30
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.116 116. ผู้สูงอายุ ที่มีฟันหลัง (แท้ หรือเทียม) ใช้งานที่เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ) จังหวัด, 60 ร้อยละ 25,959 14,035
54.07
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.117 117. ผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ จังหวัด, 40 ร้อยละ 25,959 8,531
32.86
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.118 118. ร้อยละของกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง PMDs (คน) จังหวัด,กระทรวง, 40 ร้อยละ 44,768 25,511
56.98
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.119 119. อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการทันตกรรมรวมทุกสิทธิ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) จังหวัด, 40 ร้อยละ 357,075 92,826
26.00
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.120 120. ร้อยละอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ (7 กลุ่มเป้าหมาย 15 กิจกรรม) (เก่า 6 กลุ่ม 14 กิจกรรม) จังหวัด, 40 ร้อยละ 32 12
37.50
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.122 122. นโยบาย 1 ทันตแพทย์ 1 ยูนิตทำฟัน 1 ผู้ช่วยทันตแพทย์ เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก เป้าหมาย มีผู้ช่วยทันตแพทย์ประจำทุกยูนิตทำฟัน 1 : 1 ผ่าน/ไม่ผ่าน จังหวัด,กระทรวง, KeyIn 100 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.26.123 123. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) PA, KeyIn 10 ร้อยละ 1,175 77
6.55
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.26.124 124. ร้อยละ 30 ของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (รพ.ระดับ A S M1) PA,Ranking KeyIn 30 ร้อยละ 2,140 591
27.62
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.26.125 125. อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง (traumatic brain injury mortality) < ร้อยละ 5 PA, KeyIn 5 ร้อยละ 22 9
40.91
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.26.126 126. โรงพยาบาลผ่านการประเมินตนเองด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล (ECS คุณภาพ) จังหวัด, KeyIn 50 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.08.27.127 127. ร้อยละ 70 ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ PA, KeyIn 70 ร้อยละ 12 11
91.67
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.08.27.128 128. เครือข่ายราชทัณฑ์ปันสุขฯ ต้นแบบ เขตสุขภาพละ 1 เครือข่าย จังหวัด,มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 1 1
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.08.27.129 129. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 1 1
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.09.28.130 130. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด ร้อยละ 20 จังหวัด,PA, KeyIn 20 ร้อยละ 20 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.09.28.131 131. ร้อยละชองศูนย์เวลเนส (Wellness Center) / แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญากาแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงเพิ่มขึ้น จังหวัด,PA, KeyIn 100 ร้อยละ 1 2
200.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.09.28.132 132. จํานวน Wellness Community อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง จังหวัด,มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.09.28.134 134. จํานวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการสร้างงานสร้างอาชีพ จังหวัด,มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 30 30
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 3.10.29.135 135. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ ตำแหน่งว่างเป้าหมายคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4 จังหวัด,PA,มุ่งเน้น, KeyIn 4 ร้อยละ 138 16
11.59
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 3.10.29.136 136. ตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาชีพ 3,000 ตำแหน่ง บรรจุบุคคลแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จังหวัด,มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 15 15
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 3.10.29.137 137. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชพ. 10,124 อัตรา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จังหวัด,มุ่งเน้น, KeyIn 80 ร้อยละ 39 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 3.10.29.138 138. แพทย์ผู้ลาศึกษาหน่วยงานในสังกัด กสธ ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน จังหวัด,มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 3.10.30.139 139. หน่วยงานที่เป็นองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข (MoPH-4T) ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 กระทรวง, KeyIn 25 ร้อยละ 24 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.31.140 140. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(สสจ./รพ./สสอ.) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ตามเกณฑ์ PA,Ranking KeyIn 94 ร้อยละ 60 60
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.31.141 141. ร้อยละ 100 รพ. และ สสอ. ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดทำระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จังหวัด, KeyIn 100 ร้อยละ 24 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.31.142 142. รพ.และสสอ.ทุกแห่งปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน (4 ขั้นตอน) จังหวัด, KeyIn 100 ร้อยละ 24 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.31.143 143. แผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลทุกแห่งมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ จังหวัด, KeyIn 100 ร้อยละ 12 12
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.31.144 144. การตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรายงานการเงิน(บัญชีที่ดิน อาคาร ครุภัณฑ์สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและงานระหว่างก่อสร้าง) มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 13 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.145 145. ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด PA, KeyIn 100 ร้อยละ 1,200 600
50.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.146 146. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพศ.รพท. 100%/รพช.92%) PA, KeyIn 100 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.147 147. สถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)สถานบริการ ระดับ รพศ./รพท./รพช.ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นพื้นฐาน (The must) ร้อยละ 80 / รพศ./รพท./รพช.ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นสูง (The best) รพศ./รพท. 30% รพช.10% PA, KeyIn 100 ร้อยละ 1,000 1,145
114.50
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.33.149 149. จำนวนหน่วยบริการที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด (จำนวนครั้งการให้บริการไม่น้อยกว่า 3500 ครั้ง) PA, KeyIn 100 ร้อยละ 4,100 3,236
78.93
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.33.150 150. ร้อยละ 10 ของโรงพยาบาลที่ยื่นขอรับรอง HA IT กระทรวง,PA, KeyIn 10 ร้อยละ 12 1
8.33
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.33.151 151. ร้อยละโรงพยาบาลมีการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จังหวัด, KeyIn 100 ร้อยละ 12 12
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.33.152 152. ร้อยละ 100 โรงพยาบาลในสังกัด สป. สธ. เชื่อมโยงข้อมูล PHR และส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย แบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 12 เขตสุขภาพ มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 12 12
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.33.153 153. ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลในสังกัด สป.สธ. ผ่านการประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับทองขึ้นไป จังหวัด,Ranking KeyIn 100 ร้อยละ 12 3
25.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.33.154 154. Virtual Hospital 1 แห่ง มุ่งเน้น, KeyIn 100 ร้อยละ 1 1
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.35.155 155. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 7 ≤2%) (ระดับ 6 ≤4%) จังหวัด,PA,Ranking KeyIn 100 ร้อยละ 72 9
12.50
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.14.36.156 156. จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ≥17 เรื่อง PA, KeyIn 100 ร้อยละ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.15.37.157 157. ระดับความสำเร็จของกระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน จังหวัด, KeyIn 100 ร้อยละ 12 12
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.15.37.158 158. อำเภอมีการวิเคราะห์อายุคาดเฉลี่ย จังหวัด,Ranking KeyIn 100 ร้อยละ 12 9
75.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.055_1 55.1 การจัดตั้ง Green Market เพื่อสนับสนุนการจำหน่าย ผักและผลไม้ปลอดภัย จังหวัด,Ranking KeyIn 100 ร้อยละ 36 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.055_2 55.2 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารปลอดภัย จังหวัด,Ranking KeyIn 100 ร้อยละ 60 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.099_1 99.1 ประชากรที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 ได้รับการคัดกรอง HBV จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 50 ร้อยละ 119,396 31,844
26.67
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.099_2 99.2 ประชากรที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 ได้รับการคัดกรอง HCV จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 50 ร้อยละ 119,396 34,011
28.49
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.121_1 121.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม จังหวัด, KeyIn 100 ร้อยละ 465 613
131.83
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.121_2 121.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการใส่รากฟันเทียม จังหวัด, KeyIn 100 ร้อยละ 105 41
39.05
ไม่ผ่าน Template