สรุป KPI รายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ปี 2564


ยุทธศาสตร์ KPI/PI/RW ชื่อตัวชี้วัด KPI ประเภท Input Baseline เกณฑ์เป้าหมาย
ปี 2564
หน่วยนับ ผลการดำเนินงาน เพิ่มเติม
เป้าหมาย ผลงาน อัตรา *ผล*
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.001 1.ตัวชี้วัดปี 2564 รอ... PA,มุ่งเน้น KeyIn 0 ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน คน 2,059 1
48.57
ผ่าน Template