สรุป KPI รายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ปี 2565


ยุทธศาสตร์ KPI/PI/RW ชื่อตัวชี้วัด KPI ประเภท Input Baseline เกณฑ์เป้าหมาย
ปี 2565
หน่วยนับ ผลการดำเนินงาน เพิ่มเติม
เป้าหมาย ผลงาน อัตรา *ผล*
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.001 1.อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน จังหวัด,กระทรวง, KeyIn 78.94 ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.18.110 110.อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI จังหวัด,กระทรวง, ร้อยละ 8 68 7
10.29
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.20.121 121.ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73m2/yr จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 66 7,100 4,937
69.54
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.26.132 132.ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 5 920 72
7.83
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.143 143.ร้อยละผู้สูงอายุ ที่ติดบ้าน ติดเตียงได้รับการตรวจช่องปาก จังหวัด, KeyIn 34.72 ร้อยละ 40 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 3.10.30.154 154.ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้รับการพัฒนา จังหวัด,กระทรวง, KeyIn 46.43 ร้อยละ 90 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.33.165 165.ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 75 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.14.37.176 176.ร้อยละรพสต.ที่ลดภาระงานด้านระบบเติมยา จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.010 10.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม จังหวัด, 7.28 ร้อยละ 5 74,633 5,049
6.77
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.116 116.ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 60 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.15.104 104.ร้อยละ มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ-(เปรียบเทีบกับยาแผนปัจจุบัน) ระดับ รพท. ระดับ รพช. ระดับ รพสต. จังหวัด,PA,Ranking 1.16 2 391,979,684 6,337,826
1.62
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.011 11.เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยแยกตามเพศชาย 113 / หญิง 112 ซม. จังหวัด, 108.87/107.97 ร้อยละ 62 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.24.128 128.ร้อยละ 40 ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ Intermediate Ward ในโรงพยาบาลระดับ M และ F จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 45 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.140 140.ผู้มีอายุ 15-59 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน) (ใช้ความครอบคลุม) จังหวัด, 12.47 ร้อยละ 15 204,139 19,637
9.62
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.28.152 152.อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 80 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.33.164 164.ร้อยละของรพท./รพช.สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.14.37.177 177.จำนวนเวลาการทำงานจนท.รพสต.(เฉลี่ย)เพิ่มขึ้น จังหวัด, KeyIn 110 110
100.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.13.100 100.อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน จังหวัด,กระทรวง, <3.6 : 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 1,132 7
0.62
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.14.101 101.ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 50 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.14.102 102.ร้อยละของการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ จังหวัด, ร้อยละ 50 738 359
48.64
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.15.103 103.ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัด,กระทรวง, 20.35 ร้อยละ 21.50 คน 1,641,938 289,345
17.62
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.012 12.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking 95.23 ร้อยละ 90 13,142 10,457
79.57
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.16.105 105.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จังหวัด,กระทรวง, 90.53 ร้อยละ 74 10,346 9,762
94.36
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.16.106 106.อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ กระทรวง,PA, KeyIn ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.16.107 107.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 90 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.17.108 108.อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired จังหวัด,กระทรวง, 32.99 ร้อยละ 26 575 227
39.48
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.109 109.Refracture Rate น้อยกว่าร้อยละ 20 (ตัวชี้วัดนี้ใช้ได้กรณีที่โรงพยาบาลนั้นทำโครงการมาแล้ว 1 ปี) จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 20 121 1
0.83
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.18.111 111.ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด จังหวัด,กระทรวง, ร้อยละ 60 158 68
43.04
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.18.112 112.ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 60 56 46
82.14
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.18.113 113.ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 60 7 4
57.14
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.114 114.ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 75 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.115 115.ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 75 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.013 13.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking 23.23 ร้อยละ 20 10,457 2,867
27.42
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.117 117.ร้อยละ 80 ของสตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากรสาธารณสุข จังหวัด, 83.3 ร้อยละ 80 106,339 81,569
76.71
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.118 118.ร้อยละ 60 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2565) จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking 30.67 ร้อยละ 60 75,652 19,743
26.10
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.119 119.ร้อยละ 70 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ ได้รับการส่องกล้อง (Colposcopy) จังหวัด, 22.92 ร้อยละ 70 75,652 19,743
26.10
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.120 120.ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking 94.95 ร้อยละ 10 120,132 11,083
9.23
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.21.122 122.ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 85 351 334
95.16
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.22.123 123.อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 20 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.22.124 124.อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล จังหวัด, KeyIn >= 1.3 : 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.23.125 125.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 60 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.24.126 126.ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury, Spinal Cord Injury และ Fracture Hip (Fragility fracture)* ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 70 247 215
87.04
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.24.127 127.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน(intermediate bed/ward) จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.014 14.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่พัฒนาการ ล่าช้า ได้รับการติดตาม/ส่งต่อ จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking 93.59 ร้อยละ 90 2,867 2,565
89.47
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.129 129.ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 20 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.130 130.ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุงน้ำดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 5 21 0
0.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.26.131 131.ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัด,กระทรวง, KeyIn 100 ร้อยละ 50 12 12
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.26.133 133.ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ จังหวัด, ร้อยละ 5 คน 90 547
6.08
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.134 134.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และขัดทำความสะอาดฟัน เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) จังหวัด, 17.25 ร้อยละ 20 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.135 135.ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) จังหวัด, 55.18 ร้อยละ 56 0 0
0.00
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.136 136.เด็ก 3 ปี มีฟันผุในฟันน้ำนม (Caries free) จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking 77.96 ร้อยละ 75 1,570 270
17.20
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.137 137.ร้อยละเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการ เคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) จังหวัด, 19.01 ร้อยละ 20 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.138 138.เด็ก 12 ปีปราศจากฟันผุ (caries free) จังหวัด, 72.41 ร้อยละ 27 1,575 248
15.75
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.139 139.ร้อยละเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) จังหวัด, 92.38 ร้อยละ 85 1,575 1,433
90.98
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.015 15.ร้อยละของเด็กพัฒนาการ ล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4Iหรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking 92.94 ร้อยละ 75 124 51
41.13
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.141 141.ผู้สูงอายุ ที่มีฟันหลัง (แท้ หรือเทียม) ใช้งานที่เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ) จังหวัด, 63.48 ร้อยละ 64 26,375 16,787
63.65
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.142 142.ผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ จังหวัด, 38.59 ร้อยละ 30 26,375 16,787
63.65
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.144 144.อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการทันตกรรมรวมทุกสิทธิ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) จังหวัด, 28.03 ร้อยละ 40 362,050 82,550
22.80
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.145 145.ร้อยละอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ (7 กลุ่มเป้าหมาย 15 กิจกรรม) (เก่า 6 กลุ่ม 14 กิจกรรม) จังหวัด, 38.39 ร้อยละ 60 112 27
24.11
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.28.146 146.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 10 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.28.147 147.อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยจากการบาดเจ็บที่มีค่า PS score >0.5ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 4 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.28.148 148.อัตราของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (Mortality rate of severe traumatic brain injury) (รหัส ICD S 06.1 – S 06.9) ร่วมกับใส่ท่อช่วยหายใจ (ICD9 Procedure 96.0,96.04,96.05)และ/หรือComa : ICD 10 R40.243 จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 30 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.28.149 149.อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ จังหวัด, KeyIn ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.28.150 150.ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 26 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.28.151 151.ร้อยละของโรงพยาบาลทั่วไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 80 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.016 16.ร้อยละของเด็กพัฒนาการ ล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4Iหรือเครื่องมือมาตรฐานอื่นครบเกณฑ์ จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking 85.84 ร้อยละ 75 51 21
41.18
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.09.29.153 153.มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดในเขตสุขภาพเพิ่มขึ้น จังหวัด,กระทรวง,PA, KeyIn 12 ร้อยละ 3 5,259,690 6,319,296
120.15
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 3.10.31.155 155.ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุขของคนทำงาน (Happinometer) จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 70 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 3.10.31.156 156.จำนวนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ จังหวัด,กระทรวง,PA, KeyIn 68 ร้อยละ 20 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.157 157.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA จังหวัด,กระทรวง,PA,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn ร้อยละ 92 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.158 158.ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน จังหวัด,กระทรวง, KeyIn 94.34 ร้อยละ 90 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.159 159.รพ.และสสอ.ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดทำระบบควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 95 ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.160 160.รพ.และสสอ.ทุกแห่งปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน (4 ขั้นตอน) จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 95 ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.161 161.แผนเงินบำรุง ของโรงพยาบาล ทุกแห่งมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 91.5 ร้อยละ 80 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.33.162 162.ร้อยละความสำเร็จของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.33.163 163.ร้อยละความสำเร็จของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.017 17.ร้อยละของเด็กพัฒนาการ ล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4Iหรือเครื่องมือมาตรฐานอื่นกลับมาสมวัย จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking 77.32 ร้อยละ 35 21 11
52.38
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.33.166 166.พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ และเปิดหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ของจังหวัด ร้อยละ 65 เพื่อดูแลประชาชน ร้อยละ 65 ของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัด, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.34.167 167.ร้อยละหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลที่หน่วยบริการส่งผ่าน Health Data Center (HDC) (ความถูกต้อง /ความสอดคล้อง/ความครบถ้วนสมบูรณ์) จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 80 1,200 960
80.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.36.169 169.จำนวนหน่วยบริการไม่มีวิกฤติการเงินระดับ 4-7 จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 100 24 24
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.36.170 170.ร้อยละ รพ.สต.มีเงินบำรุงคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 100 126 170
134.92
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.36.171 171.จำนวนหน่วยบริการมีประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงินการคลังระดับ A จังหวัด, KeyIn 90 12 5
41.67
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.36.172 172.ร้อยละการเบิกจ่ายรายการงบค่าเสื่อม ปี 2565 (10%/20%/70%) จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.36.173 173.ร้อยละของหน่วยบริการที่มีคูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพระดับดีและดีมาก จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn ร้อยละ 90 90 200
222.22
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.36.174 174.ร้อยละกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นมีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 70 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.14.37.175 175.ร้อยละรพสต.ที่ลดภาระงานด้านการเงิน-พัสดุ จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 100 110 110
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.018 18.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย จังหวัด, 21.33 ร้อยละ 85 2,867 2,503
87.30
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.14.37.178 178.จำนวนงานบริการจากระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น (งาน) จังหวัด, KeyIn 36 36
100.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.14.37.179 179.จำนวนผลงานเด่น/นวัตกรรม IMM ที่เกิดขึ้น จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn ร้อยละ 100 12 24
200.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.14.37.180 180.ร้อยละของความครอบคลุมในการดำเนินงาน Drug refill ใน รพ.สต. จังหวัด,Ranking KeyIn ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.14.37.181 181.ร้อยละของเวลาการทํางานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับระบบ Refill ยาลดลง จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn ร้อยละ 80 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.14.37.182 182.อัตราการสำรองคงคลัง รพ.สต. (วัน) จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.14.37.183 183.ร้อยละของเวชภัณฑ์ยาขาดที่เกิดจากระบบ Refill ยา (มียาเพียงพอให้บริการผู้ป่วย) จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn ร้อยละ 0 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.019 19.ร้อยละเด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) มีพัฒนาการสมวัย จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 85 73 11
15.07
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.002 2.ร้อยละ ANC ครั้งแรก ≤12 สัปดาห์ จังหวัด, 81.98 ร้อยละ 75 731 651
89.06
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.020 20.เด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด จังหวัด, 84.99 ร้อยละ 95 2,235 1,869
83.62
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.021 21.เด็กอายุ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด จังหวัด, 87.69 ร้อยละ 90 2,580 2,206
85.50
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.022 22.เด็กอายุ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด จังหวัด, 86.09 ร้อยละ 95 2,635 2,230
84.63
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.023 23.เด็กอายุ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด จังหวัด, 84.2 ร้อยละ 90 3,058 2,317
75.77
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.024 24.เด็ก 6-12 ปี มีภาวะสูงดีสมส่วน จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking 64.62 ร้อยละ 66 17,409 10,655
61.20
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.025 25.เด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี มีภาวะผอม จังหวัด, 5.4 ร้อยละ 5 17,409 942
5.41
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.026 26.เด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน จังหวัด, 19.22 ร้อยละ 10 17,409 3,975
22.83
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.027 27.เด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี มีภาวะเตี้ย จังหวัด, 9.5 ร้อยละ 5 17,409 2,203
12.65
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.028 28.จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน จังหวัด,กระทรวง, 12.53 ไม่เกิน 27/ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน 12,208 119
9.75
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.029 29.อัตราหญิงอายุ <15 ปีคลอด / ปชก.หญิงอายุ 10-14 ปี พันคน จังหวัด, 0.92 ลดลงจาก baseline และไม่เกิน 0.5 12,593 3
0.24
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.003 3.ร้อยละ ANC คุณภาพครบ 5 ครั้ง จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking 76.56 ร้อยละ 75 724 608
83.98
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.030 30.ร้อยละแม่วัยรุ่นอายุ <20 ปีท้องซ้ำ จังหวัด, 10.48 ลดลงจาก baseline และไม่เกิน 8 119 7
0.06
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.031 31.ร้อยละของประชากรวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)ปกติ ไม่น้อยกว่า 54 (BMI ผิดปกติทั้ง นน.เกิน +อ้วนระดับ 1 + อ้วนระดับ 2 รวมแล้ว ไม่ควรมากกว่าร้อยละ 46) จังหวัด, 38.65 ค่า BMI ผิดปกติลดลงจาก baseline 129,119 49,979
0.39
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.032 32.ร้อยละประชากรวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี มีรอบเอวปกติ (ส่วนสูง หาร 2 ) ไม่น้อยกว่า 88 ( รอบเอวเกิน ได้ไม่เกิน ร้อยละ 12 ) จังหวัด, 43.06 128,890 60,370
46.84
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.033 33.ร้อยละประชากรวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี ร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ จังหวัด, KeyIn 16.91 ร้อยละ 20 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.034 34.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan จังหวัด,กระทรวง, KeyIn 100 ร้อยละ 85 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.035 35.ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ จังหวัด,กระทรวง, KeyIn 33.4 ร้อยละ 50 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.036 36.ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care: LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ จังหวัด, KeyIn 95.5 ร้อยละ 50 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.037 37.ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ จังหวัด,PA, KeyIn ร้อยละ 30 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.038 38.ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะพลัดตกหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ จังหวัด,PA, KeyIn ร้อยละ 30 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.02.039 39.จำนวนครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ จังหวัด, KeyIn 39,222 ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.004 4.ร้อยละมารดาหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking 82.63 ร้อยละ 75 841 723
85.97
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.02.03.040 40.ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn ร้อยละ 75 12 12
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.041 41.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 80 2,785 2,161
77.59
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.042 42.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 80 9,701 7,766
80.05
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.043 43.อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน จังหวัด, ร้อยละ 1.75 23,720 420
1.77
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.044 44.ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน จังหวัด, 93.84 ร้อยละ 90 191,349 180,677
94.42
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.045 45.ร้อยละของประชากรอายุ 35-59 ปี ที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน จังหวัด, 93.99 ร้อยละ 80 112,469 106,983
95.12
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.046 46.ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง จังหวัด, 94 ร้อยละ 90 148,629 140,774
94.72
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.047 47.ร้อยละของประชากรอายุ 35-59 ปี ที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง จังหวัด, 93.66 ร้อยละ 80 100,904 95,655
94.80
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.048 48.ไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต จังหวัด, KeyIn 0 0 0 1
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.049 49.ไม่เกิด Second Generation (รายหมู่บ้าน)* จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 0.53 ร้อยละ 3 0 3
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.005 5.ร้อยละทารกแรกเกิด - 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว จังหวัด, 67.81 ร้อยละ 50 841 723
85.97
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.050 50.ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัด, KeyIn 0 0 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.051 51.ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 60 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.052 52.อำเภอมีการเฝ้าระวังงานอาชีวอนามัยภาคเกษตรกรรม จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.053 53.อำเภอสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 - 28 วัน จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 100 ร้อยละ 100 119 112
94.12
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.055 55.ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัด, KeyIn 1 ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.056 56.อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัด, KeyIn 1 ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.057 57.ร้านอาหาร (Clean Food Good Taste Plus) จังหวัด, KeyIn 2 ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.04.07.058 58.ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป จังหวัด,กระทรวง, KeyIn 100 ร้อยละ 98 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.04.07.059 59.ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus จังหวัด,กระทรวง, KeyIn 75 ร้อยละ 40 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.006 6.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม จังหวัด, KeyIn 48.63 ร้อยละ 66 452 410
90.71
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.04.07.060 60.ร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม จังหวัด, KeyIn พื้นฐาน ร้อยละ 60 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.04.07.061 61.ร้อยละ คปสอ. สนับสนุนให้ อปท.ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน หรือ EHA อปท. จังหวัด, KeyIn 84.16 ร้อยละ 70 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.04.07.062 62.อำเภอทีการพัฒนาและประเมินทาตรฐานงานสุขาภิบาลอาหาร ; สถานที่จำหน่ายอาหาร จังหวัด, KeyIn 40.41 ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.04.07.063 63.อำเภอมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน. จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 100 ร้อยละ 60 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.04.07.064 64.อำเภอมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีมาตรฐานวิชาการ จังหวัด, KeyIn 100 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.04.07.065 65.การจัดบริการอาขีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลผ่านการประเมินเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับ จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.04.07.066 66.การจัดบริการอาขีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในรพ.สต. จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 10 ของ รพ.สต. 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.05.08.067 67.จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 44 51 28
54.90
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.05.08.068 68.จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัด,กระทรวง, KeyIn 293,337 299,619
102.14
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.05.08.069 69.ร้อยละครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน จังหวัด,PA, KeyIn ร้อยละ 80 396,908 340,847
85.88
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.007 7.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking 56.64 ร้อยละ 64 50,157 28,864
57.55
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.05.09.070 70.ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn ร้อยละ 75 6,405 12,144
189.60
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.071 71.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) จังหวัด, ร้อยละ 7 1,323 134
10.13
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.072 72.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic: I60-I62) จังหวัด, ร้อยละ 52 354 89
25.14
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.073 73.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic : I63) จังหวัด, ร้อยละ 5 793 41
5.17
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.074 74.ร้อยละผู้ป่วยI63 ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาrt-PAภายใน 60 นาที(door to needle time) จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 70 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.075 75.ร้อยละผู้ป่วย I60-I69 ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 60 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.076 76.ร้อยละการรักษาใน Stroke Unit: ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 80 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.077 77.ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 40 34,507 12,653
36.67
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.078 78.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 60 82,163 43,028
52.37
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.079 79.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา จังหวัด, 67.38 ร้อยละ 60 34,507 21,065
61.05
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.008 8.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน จังหวัด, 10.48 ร้อยละ 9 77,232 9,224
11.94
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.080 80.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า จังหวัด, 65.38 ร้อยละ 60 34,507 21,135
61.25
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.081 81.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต (ตัวชี้วัดใหม่) จังหวัด, ร้อยละ 60 23,989 17,457
72.77
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.082 82.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1c อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี จังหวัด, 74.65 ร้อยละ 70 34,507 25,381
73.55
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.083 83.ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking 83.73 ร้อยละ 90 26,645 23,466
88.07
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.084 84.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk ≥ 20% ในช่วงไตรมาส 1, 2 และมีผล CVD Risk ลดลงเป็น < 20% ในไตรมาส 3, 4 จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking 45.31 ร้อยละ 40 417 206
49.40
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.085 85.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง จังหวัด, 74.4 ร้อยละ 80 67,449 49,647
73.61
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.086 86.อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking 83.81 ร้อยละ 88 113 82
72.57
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.087 87.อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking 78.51 ร้อยละ 88 798 540
67.67
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.088 88.อัตราป่วยตายด้วยโรควัณโรค จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking 9.52 ร้อยละ 5 113 5
4.42