สรุป KPI รายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ปี 2564


ยุทธศาสตร์ KPI/PI/RW ชื่อตัวชี้วัด KPI ประเภท Input Baseline เกณฑ์เป้าหมาย
ปี 2564
หน่วยนับ ผลการดำเนินงาน เพิ่มเติม
เป้าหมาย ผลงาน อัตรา *ผล*
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.016 16. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (เป้าหมายจังหวัด ลดลงจาก baseline และไม่เกิน 18/ปชก.หญิงอายุ 15-19 ปี พันคน) จังหวัด,กระทรวง, 15.56 ไม่เกิน 18 ต่อ ปชก.หญิงอายุ 15-19 ปีพันคน คน 12,208 73
5.98
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.018 18. ร้อยละแม่วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปีท้องซ้ำ เป้าหมาย : ลดลงจาก baseline และไม่เกินร้อยะ 8 จังหวัด, 12 ไม่เกินร้อยละ 8 คน 73 6
8.22
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.020 20. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้ง ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร ไม่ต่ำกว่าร้อยะ 80 จังหวัด, 75.45 ร้อยละ80 คน 56 40
71.43
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.017 17. อัตราหญิงอายุ <15 ปีคลอด / ปชก.หญิงอายุ 10-14 ปี พันคน เป้าหมาย : ลดลงจาก baseline และไม่เกิน 0.5 จังหวัด, 0.92 ไม่เกินร้อยละ 0.5 คน 12,593 6
0.05
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.019 19. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้ง ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (ทุกวิธี) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จังหวัด,Ranking 75.45 ร้อยละ 80 คน 251 198
78.88
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.001 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนราย จังหวัด,กระทรวง, ไม่เกิน 17 ต่อแสน 19 0
0.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.002 2. หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ไม่เกินร้อยละ 16 จังหวัด, 1,485 205
13.80
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.003 3. ร้อยละ 65 ของหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ จังหวัด, 563 445
79.04
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.004 4. ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ จังหวัด, 573 424
74.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.005 5. ร้อยละ 65 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ จังหวัด, 724 520
71.82
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.006 6. ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) จังหวัด,กระทรวง, 6,869 6,467
94.15
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.007 7. ร้อยละ 70 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จังหวัด,กระทรวง, 59 41
69.49
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.008 8. ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking 33,309 18,441
55.36
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.009 9. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 9.5) จังหวัด,มุ่งเน้น, 51,494 7,438
14.44
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.010 10. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย (ไม่เกินร้อยละ 12) จังหวัด, 51,494 7,868
15.28
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.011 11. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม (ไม่เกินร้อยละ 5.5) จังหวัด,มุ่งเน้น, 51,494 3,617
7.02
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.012 12. ร้อยละ 66 ของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking 59.79 ร้อยละ 66 คน 31,239 20,122
64.41
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.013 13. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 5 จังหวัด,มุ่งเน้น, 5.95 ร้อยละ 5 คน 31,239 1,749
5.60
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.014 14. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนไม่เกินร้อยละ 10 จังหวัด,มุ่งเน้น, 19.42 ร้อยละ 10 คน 31,239 6,094
19.51
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.015 15. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ยไม่เกินร้อยละ 5 จังหวัด, 11.82 ร้อยละ 5 คน 31,239 3,066
9.81
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.021 21. อัตราให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันในหญิงมีครรภ์โดยทันตบุคลากร (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 75) จังหวัด, ร้อยละ 75 คน 1,254 228
18.18
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.022 22. ร้อยละ 12 ของประชาชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 12 คน 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.023 23. ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan จังหวัด,กระทรวง,Ranking KeyIn ร้อยละ 100 คน 144 149
103.47
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.024 24. ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 50 คน 751 477
63.52
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.025 25. ร้อยละ 95 ของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care: LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 95 58 58
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.026 26. เด็ก 3 ปีปราศจากฟันผุ (Caries free) ร้อยละ 73 จังหวัด, ร้อยละ 73 คน 1,245 304
24.42
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.027 27. ร้อยละเด็ก 12 ปีปราศจากฟันผุ (caries free) (Outcom:free schedule) (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 71) จังหวัด, ร้อยละ 71 คน 5,429 4,059
74.77
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.028 28. ร้อยละเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (Outcom:free schedule) (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 82) จังหวัด,Ranking ร้อยละ 82 คน 2,559 2,348
91.75
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.029 29. อัตราการให้บริการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์ในกลุ่มเด็ก 4-12 ปี (free schedule) (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 50) จังหวัด, ร้อยละ 50 คน 45,155 23,457
51.95
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.030 30. อัตราการให้บริการเคลือบปิดหลุมร่องฟันกรามแท้ในกลุ่มเด็ก 6-12 ปี(free schedule) (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 50) จังหวัด, ร้อยละ 50 คน 27,573 5,187
18.81
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.031 31. ผู้มีอายุ 15-59 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน) (ใช้ความครอบคลุม) (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 20) จังหวัด, ร้อยละ 20 คน 204,880 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.032 32. ผู้สูงอายุที่มีฟันหลัง (แท้ หรือเทียม) ใช้งานที่เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ) (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 60) จังหวัด, ร้อยละ 60 คน 25,172 15,697
62.36
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.033 33. ผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 36) จังหวัด, ร้อยละ 36 คน 6,374 3,645
57.19
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.02.034 34. จำนวนครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัด,กระทรวง,PA, KeyIn ครอบครัว 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.02.03.035 35. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 75) จังหวัด,กระทรวง,PA,Ranking KeyIn ร้อยละ 80 อำเภอ 24 24
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.037 37. อำเภอสามารถจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ (ระดับอำเภอ ร้อยละ 100 ของอำเภอทั้งหมด) จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 100 อำเภอ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.038 38.ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 90) จังหวัด,มุ่งเน้น, ร้อยละ 90 192,772 182,620
94.73
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.039 39.ร้อยละของประชากรอายุ 35-59 ปี ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน (ค่าเป้าหมาย ? ร้อยละ 60) กระทรวง, >= ร้อยละ 60 คน 114,221 108,852
95.30
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.040 40.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน?ร้อยละ 60 จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 60 คน 3,284 1,979
60.26
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.041 41.ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 90) จังหวัด,มุ่งเน้น, ร้อยละ 90 คน 150,796 143,503
95.16
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.042 42.ร้อยละของประชากรอายุ 35-59 ปี ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (ค่าเป้าหมาย ? ร้อยละ 60) จังหวัด, ร้อยละ 60 คน 102,663 97,584
95.05
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.043 43.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง >ร้อยละ 70 จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 70 คน 10,198 8,212
80.53
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.044 44. ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน "ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs" จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 50 ชุมชน 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.045 45. เด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จังหวัด, ร้อยละ 95 คน 2,521 1,513
60.02
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.046 46. เด็กอายุ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จังหวัด, ร้อยละ 90 คน 1,943 1,693
87.13
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.047 47. เด็กอายุ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จังหวัด, ร้อยละ 95 คน 2,116 1,781
84.17
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.048 48. เด็กอายุ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จังหวัด, ร้อยละ 90 คน 2,486 2,050
82.46
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.049 49. ไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต (ราย) จังหวัด,มุ่งเน้น, KeyIn 0 คน 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.050 50. ไม่เกิด Second Generation (รายหมู่บ้าน) จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn จ้านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก(DF,DHF,DSS ไม่เกินหรือ... คน 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.051 51. ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ 6ร (โรงเรือน/โรงเรียน/โรงพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/โรงธรรม) และส่วนราชการอื่นๆ ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ค่า HI,CI ในโรงเรือน < 5 จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn ไม่เกินร้อยละ 5 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.052 52. ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ 6ร (โรงเรือน/โรงเรียน/โรงพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/โรงธรรม) และส่วนราชการอื่นๆ ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ค่า CI อื่นๆ = 0 จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 0 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.059 59. ระดับความสำเร็จโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัด,Ranking KeyIn ระดับ 5 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.060 60. การตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหาร (ประเมินความความครบถ้วน และความทันเวลา) จังหวัด,Ranking KeyIn ร้อยละ 5 แห่ง 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.061 61. การตรวจเฝ้าระวังร้านขายยา (ประเมินความความครบถ้วน และความทันเวลา) จังหวัด,Ranking KeyIn ระดับ 4 แห่ง 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.062 62. การตรวจเฝ้าระวังคลินิก (ประเมินความความครบถ้วน และความทันเวลา) จังหวัด,Ranking KeyIn ระดับ 3 แห่ง 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.04.07.063 63. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป (1.1 คงสภาพดีมากพลัส 1.2 ยกระดับดีมาก เป็นดีมากพลัส 1.3 คงสภาพระดับ ดีมาก 1.4 ยกระดับดี เป็นดีมาก 1.5คงสภาพระดับดี 1.6 ยกระดับพื้นฐาน เป็นดี 1.7 คงสภาพระดับพื้นฐาน 1.8 พัฒนาผ่านเกณฑ์พื้นฐาน 1.9 ไม่ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน) จังหวัด,กระทรวง,Ranking KeyIn ร้อยละ 80 แห่ง 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.04.07.064 64. ร้อยละ 90 ของรพ.สต.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 90 แห่ง 66 66
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.04.07.065 65. อำเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและปัญหาสำคัญในพื้นที่ จังหวัด,กระทรวง,Ranking KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.04.07.066 66. อำเภอมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn ระดับดี ร้อยละ 50 อำเภอ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.04.07.067 67. คปสอ. สนับสนุนให้ อปท. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) จังหวัด,Ranking KeyIn อปท.ผ่านการรับรองมาตรฐานเทศบาลทุกระดับ ร้อยละ 70 อ... อำเภอ 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.04.08.077 77. การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พรบ.ฯ (เป้าหมายจังหวัดคือ เพื่อดูแลประชาชน 40 % ของประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ) จังหวัด,กระทรวง,PA, KeyIn แห่ง 51 1
1.96
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.04.08.078 78. สัดส่วน OP visit ระหว่าง PCU เทียบกับ รพ.แม่ข่าย จังหวัด,มุ่งเน้น, 0 ครั้ง 905,096 622,186
68.74
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.04.08.079 79. รพ.มีระบบ Green channel ในการรับผู้ป่วยส่งต่อจาก PCU /NPCU ในเครือข่าย มารับบริการใน รพ. จังหวัด,มุ่งเน้น, KeyIn แห่ง 112 112
100.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.04.09.080 80. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 60 คน 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.04.09.081 81. ร้อยละ 70 ของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 70 คน 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.04.10.083 83. ร้อยละ 70 ตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 70 แห่ง 89 59
66.29
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.084 84. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานไม่เกินร้อยละ 1.85 จังหวัด, ไม่เกินร้อยละ 1.85 คน 21,219 304
1.43
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.085 85. >=ร้อยละ 40 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 40 คน 32,579 12,226
37.53
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.086 86. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1c อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี (ค่าเป้าหมายร้อยละ 70) จังหวัด, ร้อยละ 70 คน 32,579 23,722
72.81
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.087 87. >=ร้อยละ 60 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 60 คน 77,886 40,854
52.45
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.088 88. อัตราป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง <=ร้อยละ 5 จังหวัด, ไม่เกินร้อยละ 5 3,891 130
3.34
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.089 89.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (เป้าหมายจังหวัด >= ร้อยละ 80) จังหวัด,มุ่งเน้น, ร้อยละ 80 คน 65,018 46,495
71.51
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.090 90.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองตา (เป้าหมายจังหวัด > ร้อยละ 80) จังหวัด, ร้อยละ 80 คน 32,627 22,194
68.02
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.091 91.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองเท้า (เป้าหมายจังหวัด > ร้อยละ 80) จังหวัด, ร้อยละ 80 คน 32,627 21,452
65.75
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.092 92.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD risk) จังหวัด, 26,215 21,819
83.23
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.093 93. NCD clinic plus ผ่านเกณฑ์ จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 75 โรงพยาบาล 1,200 880
73.33
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.094 94. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) (เป้าหมายจังหวัดน้อยกว่าร้อยละ 7) จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น, ร้อยละ 7 คน 1,036 115
11.10
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.095 95. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke: I60-I62) (<ร้อยละ 25 ) จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น, คน 377 90
23.87
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.096 96. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63) (<ร้อยละ 5) จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น, ร้อยละ 25 คน 525 19
3.62
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.12.097 97. อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 88) จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 88 คน 106 12
11.32
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.12.098 98. ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ำ (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 85) จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 85 คน 805 380
47.20
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.12.099 99. อัตราป่วยตายด้วยโรควัณโรค (เป้าหมายจังหวัด <5) จังหวัด,มุ่งเน้น, ร้อยละ 5 คน 106 9
8.49
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.12.100 100. อัตราการขาดยาในผู้ป่วยวัณโรค (เป้าหมายจังหวัด 0) จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking 0 คน 106 0
0.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.13.102 102. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 62 จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 62 แห่ง 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.13.103 103. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 ร้อยละ 32 จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 32 แห่ง 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.13.104 104. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (rdu community) จังหวัด, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.14.108 108. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง >=ร้อยละ 10 จังหวัด,กระทรวง, ลดลงร้อยละ 10 แห่ง 4,073 2,017
49.52
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.15.109 109. อัตราตายทารกแรกเกิด < 3.6 ต่อพันทารกเกิดมีชีพ จังหวัด,กระทรวง, น้อยกว่า 3.6 ต่อพันทารกเกิดมีชีพ 847 4
4.72
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.16.110 110. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (เป้าหมายจังหวัด >=ร้อยละ 40) จังหวัด,กระทรวง, ร้อยละ 40 แห่ง 1,073 511
47.62
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.17.111 111. ร้อยละ 20.50 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัด,กระทรวง,Ranking ร้อยละ 20.50 คน 886,935 192,889
21.75
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.17.112 112. ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ จังหวัด,Ranking 227,855,993 2,795,308
1.23
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.18.113 113. ร้อยละ 71 ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จังหวัด,กระทรวง, ร้อยละ 71 10,346 9,040
87.38
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.18.114 114. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน จังหวัด,กระทรวง, KeyIn 8.0 ต่อปชก แสนคน 54 54
100,000.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.115 115. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired (เป้าหมายจังหวัดไม่เกินร้อยละ 26) จังหวัด,กระทรวง, ร้อยละ 26 คน 403 123
30.52
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.20.116 116. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (เป้าหมายจังหวัด < ร้อยละ 9) จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น, ร้อยละ 9 คน 66 8
12.12
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.20.117 117. ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด (เป้าหมายจังหวัด > ร้อยละ 60) จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น, ร้อยละ 60 คน 112 66
58.93
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.21.118 118. ร้อยละ 10 ของประชากรอายุ 50-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ จังหวัด, ร้อยละ 10 คน 120,596 8,321
6.90
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.21.119 119. ร้อยละ 40 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2567) จังหวัด, ร้อยละ 40 คน 77,640 17,798
22.92
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.21.120 120. ร้อยละ 70 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ ได้รับการส่องกล้อง (Colposcopy) จังหวัด, ร้อยละ 70 คน 77,640 17,798
22.92
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.21.121 121. ร้อยละ 80 ของสตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากรสาธารณสุข จังหวัด, ร้อยละ 80 คน 108,246 75,893
70.11
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.22.122 122. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr (เป้าหมายจังหวัด > 66 %) จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 66 6,038 3,935
65.17
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.23.123 123. ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30วัน จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 85 คน 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.126 126. ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) จังหวัด,กระทรวง,Ranking KeyIn ร้อยละ 55 คน 54 54
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.26.127 127. ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพ ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate ward) จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 40 แห่ง 2 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.26.128 128. ร้อยละ 65 ของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 65 คน 48 46
95.83
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.28.130 130. ร้อยละ 50 ของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ จังหวัด,กระทรวง,PA, KeyIn ร้อยละ 50 คน 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.28.131 131. จำนวนผู้มารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์เพิ่มขึ้น จังหวัด, KeyIn คน 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.29.134 134. อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 40) จังหวัด, ร้อยละ 40 คน 362,884 86,364
23.80
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.29.135 135. รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์ จัดบริการสุขภาพช่องปาก 7 กลุ่มเป้าหมาย 15 กิจกรรม(เก่า 6 กลุ่ม 14 กิจกรรม) (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 60) จังหวัด, ร้อยละ 60 แห่ง 112 28
25.00
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.31.141 141. อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ (50%) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 80 แห่ง 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.31.142 142. ร้อยละ 26 ของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 26 ครั้ง 7,826 2,373
30.32
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 3.10.34.143 143. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 80 คน 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 3.10.35.144 144. องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ จังหวัด,กระทรวง,Ranking KeyIn จังหวัดละ 1 แห่ง แห่ง 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.36.145 145. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn ร้อยละ 100 แห่ง 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.36.146 146. รพ.และ สสอ.ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ร้อยละ 90 จังหวัด,กระทรวง,PA,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn ร้อยละ 90 แห่ง 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.36.147 147. รพ.และ สสอ. ทุกแห่งปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 4 ขั้นตอน จังหวัด,กระทรวง,PA,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn แห่ง 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.37.149 149. ร้อยละความสำเร็จของสสจ./สสอ. ที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ (PMQA) ที่กำหนด จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ระดับ 5 (ร้อยละ 95) แห่ง 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.37.150 150. ร้อยละ 100 ของ โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 จังหวัด,กระทรวง, KeyIn 56 55
98.21
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.37.151 151. รพช.F3 ขนาดเล็ก 3 แห่ง (ไม่มีผู้ป่วยใน) ผ่านการรับรองขั้น 2 จังหวัด,กระทรวง, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.37.152 152. ร้อยละ 75 ของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 100) จังหวัด,กระทรวง, KeyIn 56 55
98.21
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.38.156 156. ร้อยละ 80 ของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล จังหวัด,กระทรวง, ร้อยละ 80 แห่ง 12,400 9,718
78.37
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.39.157 157. ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) จังหวัด,กระทรวง, KeyIn A, S, M1, M2 80% F1, F2, F3 50% นอก สป. 80% แห่ง 12 9
75.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.38.158 158. ร้อยละ 99 ของจำนวนครั้งที่หน่วยบริการส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้มทันเวลา ในระบบHDC (อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ วันไม่ติดกัน) จังหวัด,Ranking KeyIn ร้อยละ 99 แห่ง 5,205 5,100
97.98
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.38.159 159. หน่วยบริการเข้าใช้งานระบบ data-exchange ในฐานข้อมูล HDC มากกว่า ร้อยละ 85 จังหวัด, ร้อยละ 85 แห่ง 43,750 34,315
78.43
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.40.160 160. จำนวนหน่วยบริการไม่มีวิกฤติการเงินระดับ 4-7 จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn ระดับ 7 ร้อยละ 4 / ระดับ 6 ร้อยละ 6 แห่ง 12 12
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.40.161 161. จำนวนหน่วยบริการมีประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงินการคลังระดับดีเยี่ยม จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 10 แห่ง แห่ง 12 5
41.67
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.40.162 162. ร้อยละ รพ.สต.มีเงินบำรุงคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน (เป้าหมายจังหวัด 100) จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn ร้อยละ 100 แห่ง 109 103
94.50
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.40.163 163. ร้อยละ 100 ของกองทุนที่ขอใช้งบประมาณหมวด 1 (รพ./รพ.สต.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินงบประมาณที่ได้รับปี 2564 จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 100 แห่ง 101 71
70.30
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.40.164 164. กองทุนมีการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเงินงบประมาณที่ได้รับปี 2564 จังหวัด,Ranking KeyIn ร้อยละ 80 32,490,020 22,518,219
69.31
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.40.165 165. กองทุนมีการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณทั้งหมด จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 80 แห่ง 53,980,796 22,518,219
41.72
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.40.166 166. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุทันตกรรม จังหวัด, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.14.41.174 174. รพ.สต. ที่ลดภาระงานสนับสนุนได้ตามเกณฑ์ (เป้าหมายจังหวัด 100) จังหวัด,กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn ร้อยละ 100 56 56
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.14.41.175 175. อำเภอมีระบบบริหารจัดการคลังยา รพ.สต. อย่างเพียงพอ เหมาะสม และลดภาระงาน (เป้าหมายจังหวัด 12 อำเภอ) จังหวัด,มุ่งเน้น, KeyIn แห่ง 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.15.42.177 177. ร้อยละ 100 ของ คบสอ. มีการบังคับใช้กฎหมายด้านสุขภาพ จำนวน 2 ฉบับ ใน 10 ฉบับ ครบ 5 ขั้นตอน จังหวัด,กระทรวง,Ranking KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.16.43.179 179. ระดับความสำเร็จของกระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน จังหวัด,Ranking KeyIn ครบ 5 ข้อ แห่ง 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.18.183 183. ร้อยละ 90 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี จังหวัด,กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 90 คน 54 54
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.184 184.การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) จังหวัด,Ranking KeyIn อำเภอละ 10 ราย แห่ง 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template