สรุป KPI รายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ปี 2566


ยุทธศาสตร์ KPI/PI/RW ชื่อตัวชี้วัด KPI ประเภท Input Baseline เกณฑ์เป้าหมาย
ปี 2566
หน่วยนับ ผลการดำเนินงาน เพิ่มเติม
เป้าหมาย ผลงาน อัตรา *ผล*
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.001 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน แสนประชากร 1,221 0
0.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.002 2. โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านมาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 3 ปี/1ครั้ง จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 100 1 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.003 3. ANC ครั้งแรก <= 12 สัปดาห์ ร้อยละ 75 จังหวัด,Ranking ร้อยละ 75 546 422
77.29
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.004 4. ANC คุณภาพครบ 8 ครั้งร้อยละ 50 จังหวัด,Ranking ร้อยละ 50 549 103
18.76
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.005 5. มารดาหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งร้อยละ 75 จังหวัด, ร้อยละ 75 639 461
72.14
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.006 6. ร้อยละ 70 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มกระตุ้น(เข็ม 3,เข็ม4) จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 70 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.007 7. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 85 1,713 1,340
78.23
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.008 8. ร้อยละเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยTEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking 78 39
50.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.009 9. ร้อยละ 100 ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟลิก จังหวัด,Ranking ร้อยละ 100 2,317 2,236
96.50
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.010 10. ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง จังหวัด,Ranking ร้อยละ 90 44,704 33,981
76.01
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.011 11. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking 33,981 18,345
53.99
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.012 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม >=ร้อยละ90 จังหวัด, ร้อยละ 90 2,139 1,485
69.42
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.013 13. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี ได้รับ MMR >= ร้อยละ 95 จังหวัด, ร้อยละ 95 2,139 1,629
76.16
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.014 14. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม >= ร้อยละ90 จังหวัด, ร้อยละ 90 2,210 1,813
82.04
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.015 15. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม >= ร้อยละ90 จังหวัด, ร้อยละ 90 2,552 2,023
79.27
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.016 16. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR >= ร้อยละ 95 จังหวัด, ร้อยละ 95 2,552 2,343
91.81
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.017 17. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 5 ปี รวม >= ร้อยละ90 จังหวัด, ร้อยละ 90 2,801 2,248
80.26
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.018 18. ร้อยละ 35 เด็ก 6 -12 ปี ได้รับยาธาตุเหล็ก จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 35 51,269 21,308
41.56
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.019 19. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะสูงดีสมส่วนร้อยละ 68 จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 68 34,964 17,284
49.43
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.020 20. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะผอมไม่เกินร้อยละ 5 จังหวัด, ร้อยละ 5 34,964 17,284
49.43
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.021 21. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจานวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ไม่เกิน 23 ต่อการเกิดมีชีพพันคน กระทรวง, ไม่เกิน 23 58,671 50
0.85
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.022 22. ร้อยละแม่วัยรุ่นอายุ <20 ปีท้องซ้ำ ไม่เกิน ร้อยละ 8 จังหวัด, ร้อยละ 8 52 3
5.77
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.023 23. ร้อยละของประชากรวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)ปกติ ?ร้อยละ 54 (BMI ผิดปกติทั้ง นน.เกิน +อ้วนระดับ 1 + อ้วนระดับ 2 รวมแล้ว ไม่ควรมากกว่าร้อยละ 46) จังหวัด, 6,666 2,589
38.84
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.024 24. ร้อยละ 10 ของทุกกลุ่มวัยเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจseason 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จาก season 4 (62,765 คน) จังหวัด,Ranking KeyIn ร้อยละ 10 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.025 25. ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 10 ประเด็น จังหวัด, ร้อยละ 90 103,313 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.026 26. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 95) กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn ร้อยละ 95 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.027 27. ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) (ร้อยละ 50) กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn ร้อยละ 50 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.028 28. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.029 29. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะพลัดตกหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.030 30. ร้อยละโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ PA,มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.01.031 31. จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.02.032 32. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (ร้อยละ 70) กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 70 840 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.02.033 33. ร้อยละ 80 ของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับ D M H T T จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 80 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.02.034 34. ร้อยละ 90 ของอำเภอมีกิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ CFS จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 90 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.01.02.035 35. ร้อยละของสถานบริการที่มีการดำเนินงานสื่อสารเชิงรุก PA, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.02.03.036 36. ร้อยละ 85 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn ร้อยละ 85 12 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.02.03.037 37. อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน UCCARE จังหวัด,Ranking KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.02.03.038 38. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากจังหวัด จังหวัด,Ranking KeyIn 1,200 381
31.75
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.039 39. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency Management) กระทรวง,Ranking KeyIn 5 50
1,000.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.040 40. ไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต (ราย)(ปี 2565 พบผู้เสียชีวิต 1 ราย) จังหวัด, KeyIn 0 79 0
0.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.041 41. อัตราป่วยลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี >ร้อยละ 80 จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 80 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.042 42. ไม่เกิด Second Generation (รายหมู่บ้าน)*ไม่เกินร้อยละ 3 จังหวัด,Ranking KeyIn ร้อยละ 3 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.043 43. มีระบบ Situation Awareness ที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้น, KeyIn 0 1
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.044 44. ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS & EOC 100 มุ่งเน้น, KeyIn ร้อยละ 100 36 12
33.33
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.045 45. มีทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรม มุ่งเน้น, KeyIn 36 45
125.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.046 46. มี official document ของหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด มุ่งเน้น, KeyIn 0 1
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.047 47. มี operational plans สำหรับ 3 ภัยที่สำคัญ มุ่งเน้น, KeyIn 0 3
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.04.048 48. มีแผน BCP สำหรับ สสจ./รพศ.และ รพท. มุ่งเน้น, KeyIn 0 1
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.049 49. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (ระยะเวลาตรวจติดตาม 1-180วัน) >= ร้อยละ 70 กระทรวง, ร้อยละ 70 2,050 1,146
55.90
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.050 50. ร้อยละการติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (ระยะเวลาตรวจติดตาม 1-90 วัน) >= ร้อยละ 93 กระทรวง, ร้อยละ 93 9,078 7,589
83.60
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.051 51. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 1.75 จังหวัด, ร้อยละ 1.75 22,286 361
1.62
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.052 52. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 5 จังหวัด, ร้อยละ 5 3,086 146
4.73
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.053 53. ร้อยละ 40 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี จังหวัด,มุ่งเน้น, ร้อยละ 40 35,525 12,796
36.02
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.054 54. ร้อยละ 60 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี จังหวัด,มุ่งเน้น, ร้อยละ 60 83,804 45,490
54.28
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.05.055 55. ร้อยละของจังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.056 56. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพทีได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต (ร้อยละ 50) กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 50 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.057 57. ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฏหมายกำหนด CFGT (ร้อยละ 30) กระทรวง,Ranking KeyIn ร้อยละ 30 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.058 58. ระดับความสำเร็จในการจัดตั้ง QC team (โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย) จังหวัด,Ranking KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.03.06.059 59. ระดับความครอบคลุมของการตรวจประเมินสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ (นับเฉพาะบันทึกการตรวจประเมินที่ส่งภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566) จังหวัด,Ranking KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.04.07.060 60. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป) (ร้อยละ 30) กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 30 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.05.08.061 61. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 65 กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn ร้อยละ 65 51 34
66.67
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.05.08.062 62. จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.05.08.063 63. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 75 จังหวัด,Ranking KeyIn ร้อยละ 75 1,335 2,065
154.68
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.05.09.064 64. ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน ร้อยละ 75 กระทรวง,PA, KeyIn ร้อยละ 75 936 380
40.60
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.065 65. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) < ร้อยละ 7 กระทรวง, ร้อยละ 7 921 84
9.12
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.066 66. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit >= ร้อยละ 75 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 75 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.067 67. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic: I60-I62) (<ร้อยละ 25 ) จังหวัด, ร้อยละ 25 239 58
24.27
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.068 68. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic : I63) (<ร้อยละ 5) จังหวัด, ร้อยละ 5 573 20
3.49
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.10.069 69. อัตราการเข้า Stroke fast track ( Onset ? 4.5 ชม.+ Befast (Neuro defecit) ) จังหวัด,Ranking KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.070 70. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ >= ร้อยละ 88 กระทรวง, ร้อยละ 88 106 26
24.53
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.071 71. อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ >= ร้อยละ 90 กระทรวง, ร้อยละ 90 757 400
52.84
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.072 72. อัตราป่วยตายด้วยโรควัณโรค <= ร้อยละ 5 จังหวัด,Ranking ร้อยละ 5 106 10
9.43
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.073 73. อัตราการขาดยาในผู้ป่วยวัณโรค ร้อยละ 0 จังหวัด, ร้อยละ 0 106 2
1.89
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.074 74. ร้อยละ 70 การให้บริการวัคซีน Covid-19 เข็มกระตุ้น(เข็ม 3,เข็ม4)ในกลุ่ม 608 (อายุ60 ปีขึ้นไป,7กลุ่มโรค,หญิงตั้งครรภ์) จังหวัด,Ranking KeyIn ร้อยละ 70 146,649 72,119
49.18
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.11.075 75. ความครอบคุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-45 ปี มุ่งเน้น, KeyIn 61,701 37,553
60.86
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.12.076 76. จังหวัดที่ที่ผ่านเกณฑ์พัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาสมเหตุผล (RDU province) ที่กำหนด (> ร้อยล: 30 ของอำเภอทั้งหมดในแต่ละจังหวัดผ่านตามเกณฑ์ RDU hospital, RDU PCU, ร้านชำ RDU) กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 30 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.12.077 77. อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด กระทรวง, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.12.078 78. ระดับผลสำเร็จตามเกณฑ์ประเมินอำเภอใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU district)" ส่วนที่ 1 โรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital) - ผ่าน 10-12 ตัวชี้วัดย่อย ส่วนที่ 2 หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU PCU) - ร้อยละ 80 ของ รพ.สต. ใช้ยาปฏิชีวนะใน จังหวัด,Ranking KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.12.079 79. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU community) จังหวัด,Ranking KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.13.080 80. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.6 ต่อพันทารกเกิดมีชีพ กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn 3.6 1,224 8
6.54
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.14.081 81. ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ >= ร้อยละ 50 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 50 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.14.082 82. ร้อยละของการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 50) จังหวัด, ร้อยละ 50 571 231
40.46
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.15.083 83. ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermeiate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3) กระทรวง,Ranking KeyIn ร้อยละ 3 3,000 65
2.17
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.15.084 84. ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 35) กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 35 336,529 95,397
28.35
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.15.085 85. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 จังหวัด,Ranking KeyIn ร้อยละ 2 8,670,888 4,286,260
49.43
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.16.086 86. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต กระทรวง,มุ่งเน้น, 10,418 10,926
104.88
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.16.087 87. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (crude suicide rate) กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 8 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.16.088 88. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี กระทรวง, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.17.089 89. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired <ร้อยละ 26 กระทรวง,Ranking ร้อยละ 26 252 80
31.75
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.17.090 90. Refracture Rate < ร้อยละ 20 KeyIn ร้อยละ 20 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.18.091 91. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI < ร้อยละ 9 กระทรวง, ร้อยละ 9 26 1
3.85
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.18.092 92. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ? ร้อยละ 60 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 60 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.18.093 93. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ? ร้อยละ 60 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 60 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.094 94. ร้อยละของหญิงไทย อายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 60 74,299 19,718
26.54
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.095 95. ร้อยละของประชากรไทย อายุ 50-70 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง กระทรวง, 119,731 11,820
9.87
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.096 96. ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy กระทรวง, 74,299 19,718
26.54
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.098 98. ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ(มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy กระทรวง,Ranking KeyIn ร้อยละ 50 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.099 99. อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 - 70 ปี โดยเจ้าหน้าที่ >= ร้อยละ 80 จังหวัด, ร้อยละ 80 105,729 43,483
41.13
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.19.100 100. ร้อยละของผู้ได้รับการคัดกรองมะเร็งช่องปาก มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.20.101 101. ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73m2/yr >= ร้อยละ 66 กระทรวง, ร้อยละ 66 6,713 4,652
69.30
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.21.102 102. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน >= ร้อยละ 85 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 85 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.22.103 103. อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) ร้อยละ 0.3 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 0.3 4 4
100.00
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.23.104 104. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) >= ร้อยละ 60 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 60 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.24.105 105. ร้อยละผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน >ร้อยละ 70 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 70 121 375
309.92
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.106 106. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery >= ร้อยละ 30 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 20 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.25.107 107. ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคต่างๆในโครงการ ODS/MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) < ร้อยละ 5 กระทรวง, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.26.108 108. ร้อยละการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn 12 12
100.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.26.109 109. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ กระทรวง,มุ่งเน้น, 732 68
9.29
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.26.110 110. ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 50 90 1,109
1,232.22
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.26.111 111. จำนวนงานวิจัยหรือการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ในเขตสุขภาพ กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn 1 1
100.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.112 112. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และขัดทำความสะอาดฟัน เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) จังหวัด, 1,075 255
23.72
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.113 113. ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปีได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะเขตรับผิดชอบ (ความครอบคลุม) จังหวัด,Ranking ร้อยละ 55 35,282 16,195
45.90
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.114 114. ร้อยละเด็กอายุ 6-12 ปีได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (ความครอบคลุม) จังหวัด,Ranking ร้อยละ 20 29,416 6,231
21.18
ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.115 115. ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free) จังหวัด, 1,897 1,305
68.79
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.116 116. ร้อยละการใช้บริการทันตกรรมรวมทุกสิทธิเฉพาะเขตรับผิดชอบ (ความครอบคลุม) จังหวัด,Ranking ร้อยละ 40 360,075 71,427
19.84
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.117 117. ร้อยละของผู้มีอายุ 15-59 ปีได้รับบริการทันตกรรม (คน) (ใช้ความครอบคลุม) จังหวัด, 201,785 18,166
9.00
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.118 118. ร้อยละของเด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุในฟันน้ำนม (Caries free) จังหวัด,มุ่งเน้น, 1,149 193
16.80
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.119 119. ร้อยละของเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) จังหวัด, 1,535 1,355
88.27
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.120 120. ผู้สูงอายุ ที่มีฟันหลัง (แท้ หรือเทียม) ใช้งานที่เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ) จังหวัด, 20,104 11,747
58.43
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.121 121. ร้อยละผู้สูงอายุ ที่ติดบ้าน ติดเตียงได้รับบริการทันตกรรม (คน) จังหวัด, 1,857 607
32.69
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.122 122. ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลังแท้ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ จังหวัด, 20,104 6,905
34.35
ไม่ผ่าน HDC Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.123 123. ร้อยละอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ (7 กลุ่มเป้าหมาย 15 กิจกรรม) (เก่า 6 กลุ่ม 14 กิจกรรม) จังหวัด, 112 16
14.29
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.06.27.124 124. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียม มุ่งเน้น, 0 20
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.28.125 125. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) <ร้อยละ 12 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 12 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.28.126 126. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวง, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.28.127 127. อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง (traumatic brain injury mortality) กระทรวง, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.07.28.128 128. โรงพยาบาลผ่านการประเมินตนเองด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล (ECS คุณภาพ) จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 50 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.08.29.129 129. ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ กระทรวง, KeyIn 9 9
100.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 3.10.31.130 130. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ กระทรวง, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 3.10.32.131 131. ดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) กระทรวง, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.132 132. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA กระทรวง,Ranking KeyIn ร้อยละ 92 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.133 133. ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กระทรวง,Ranking KeyIn ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.134 134. รพ.และสสอ.ทุกแห่งปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน (4 ขั้นตอน) จังหวัด,Ranking KeyIn ร้อยละ 100 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.135 135. แผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลและรพ.สต.ทุกแห่งมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จังหวัด,Ranking KeyIn ร้อยละ 80 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.33.136 136. ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด กระทรวง, KeyIn 1,200 600
50.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.33.137 137. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 กระทรวง, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.33.138 138. สถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)สถานบริการ ระดับ รพศ./รพท./รพช. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must) กระทรวง, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.33.139 139. ร้อยละของโรงพยาบาลทุกแห่งปรับโฉม Smart hospital/Smart ER/Modernize OPD/มีการใช้พลังงานสะอาด PA, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.34.140 140. ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn ร้อยละ 10 414,732 94,154
22.70
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.34.141 141. จำนวนหน่วยบริการที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวง,PA,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn ดำเนินการครบ 5 ขั้นตอน 60 57
57
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.34.142 142. ระดับความสำเร็จการดำเนินงาน OPD และ IPD Paperless จังหวัด,Ranking KeyIn คะแนนเต็ม 5 60 51
51
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.34.143 143. ระดับความสำเร็จการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) จังหวัด,Ranking KeyIn ดำเนินการได้ ครบ 5 ด้าน 60 49
49
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.34.144 144. ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 80 56 55
98.21
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.34.145 145. ร้อยละเขตสุขภาพที่ใช้ระบบ AI DR screening ในการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
0.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.36.146 146. หน่วยบริการมีวิกฤติทางการเงิน ไม่เกินระดับ 4 จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 4 48 0
0
ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.36.147 147. ร้อยละของการกำกับติดตามแผนการลงทุนตามนโยบายการลงทุน มุ่งเน้น,Ranking KeyIn ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 96,891,159 15,928,725
16.44
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.14.37.148 148. จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด กระทรวง, KeyIn 12 12
100.00
ไม่ผ่าน Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.15.38.149 149. ระดับความสำเร็จของกระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน จังหวัด, KeyIn 5 12 12
12
ไม่ผ่าน Template