สรุป KPI รายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ปี 2566


ยุทธศาสตร์ KPI/PI/RW ชื่อตัวชี้วัด KPI ประเภท Input Baseline เกณฑ์เป้าหมาย
ปี 2566
หน่วยนับ ผลการดำเนินงาน เพิ่มเติม
เป้าหมาย ผลงาน อัตรา *ผล*
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.001 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน แสนประชากร 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.002 2. โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านมาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 3 ปี/1ครั้ง จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 100 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.003 3. ANC ครั้งแรก <= 12 สัปดาห์ ร้อยละ 75 จังหวัด,Ranking ร้อยละ 75 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.004 4. ANC คุณภาพครบ 8 ครั้งร้อยละ 50 จังหวัด,Ranking ร้อยละ 50 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.005 5. มารดาหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งร้อยละ 75 จังหวัด, ร้อยละ 75 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.006 6. ร้อยละ 70 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มกระตุ้น(เข็ม 3,เข็ม4) จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 70 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.007 7. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 85 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.008 8. ร้อยละเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยTEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.009 9. ร้อยละ 100 ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟลิก จังหวัด,Ranking ร้อยละ 100 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.010 10. ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง จังหวัด,Ranking ร้อยละ 90 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.011 11. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.012 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม >=ร้อยละ90 จังหวัด, ร้อยละ 90 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.013 13. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี ได้รับ MMR >= ร้อยละ 95 จังหวัด, ร้อยละ 95 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.014 14. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม >= ร้อยละ90 จังหวัด, ร้อยละ 90 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.015 15. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม >= ร้อยละ90 จังหวัด, ร้อยละ 90 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.016 16. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR >= ร้อยละ 95 จังหวัด, ร้อยละ 95 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.017 17. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 5 ปี รวม >= ร้อยละ90 จังหวัด, ร้อยละ 90 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.018 18. ร้อยละ 35 เด็ก 6 -12 ปี ได้รับยาธาตุเหล็ก จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 35 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.019 19. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะสูงดีสมส่วนร้อยละ 68 จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 68 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.020 20. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะผอมไม่เกินร้อยละ 5 จังหวัด, ร้อยละ 5 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.021 21. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจานวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ไม่เกิน 23 ต่อการเกิดมีชีพพันคน กระทรวง, ไม่เกิน 23 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.022 22. ร้อยละแม่วัยรุ่นอายุ <20 ปีท้องซ้ำ ไม่เกิน ร้อยละ 8 จังหวัด, ร้อยละ 8 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.023 23. ร้อยละของประชากรวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)ปกติ ?ร้อยละ 54 (BMI ผิดปกติทั้ง นน.เกิน +อ้วนระดับ 1 + อ้วนระดับ 2 รวมแล้ว ไม่ควรมากกว่าร้อยละ 46) จังหวัด, 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.024 24. ร้อยละ 10 ของทุกกลุ่มวัยเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจseason 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จาก season 4 (62,765 คน) จังหวัด,Ranking KeyIn ร้อยละ 10 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.025 25. ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 10 ประเด็น จังหวัด,Ranking ร้อยละ 90 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.026 26. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 95) กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn ร้อยละ 95 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.027 27. ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) (ร้อยละ 50) กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn ร้อยละ 50 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.028 28. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.029 29. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะพลัดตกหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.030 30. ร้อยละโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ PA,มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.1.031 31. จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.2.032 32. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (ร้อยละ 70) กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 70 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.2.033 33. ร้อยละ 80 ของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับ D M H T T จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 80 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.2.034 34. ร้อยละ 90 ของอำเภอมีกิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ CFS จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 90 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.1.2.035 35. ร้อยละของสถานบริการที่มีการดำเนินงานสื่อสารเชิงรุก PA, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.2.3.036 36. ร้อยละ 85 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn ร้อยละ 85 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.2.3.037 37. อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน UCCARE จังหวัด,Ranking KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.2.3.038 38. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากจังหวัด จังหวัด,Ranking KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.4.039 39. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency Management) กระทรวง,Ranking KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.4.040 40. ไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต (ราย)(ปี 2565 พบผู้เสียชีวิต 1 ราย) จังหวัด, KeyIn 0 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.4.041 41. อัตราป่วยลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี >ร้อยละ 80 จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 80 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.4.042 42. ไม่เกิด Second Generation (รายหมู่บ้าน)*ไม่เกินร้อยละ 3 จังหวัด,Ranking KeyIn ร้อยละ 3 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.4.043 43. มีระบบ Situation Awareness ที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.4.044 44. ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS & EOC 100 มุ่งเน้น, KeyIn ร้อยละ 100 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.4.045 45. มีทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรม มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.4.046 46. มี official document ของหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.4.047 47. มี operational plans สำหรับ 3 ภัยที่สำคัญ มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.4.048 48. มีแผน BCP สำหรับ สสจ./รพศ.และ รพท. มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.5.049 49. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (ระยะเวลาตรวจติดตาม 1-180วัน) ? ร้อยละ 70 กระทรวง, ร้อยละ 70 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.5.050 50. ร้อยละการติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (ระยะเวลาตรวจติดตาม 1-90 วัน) ? ร้อยละ 93 กระทรวง, ร้อยละ 93 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.5.051 51. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 1.75 จังหวัด, ร้อยละ 1.75 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.5.052 52. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 5 จังหวัด, ร้อยละ 5 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.5.053 53. ร้อยละ 40 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี จังหวัด,มุ่งเน้น, ร้อยละ 40 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.5.054 54. ร้อยละ 60 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี จังหวัด,มุ่งเน้น, ร้อยละ 60 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.5.055 55. ร้อยละของจังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 100 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.6.056 56. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพทีได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต (ร้อยละ 50) กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 50 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.6.057 57. ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฏหมายกำหนด CFGT (ร้อยละ 30) กระทรวง,Ranking KeyIn ร้อยละ 30 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.6.058 58. ระดับความสำเร็จในการจัดตั้ง QC team (โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย) จังหวัด,Ranking KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.3.6.059 59. ระดับความครอบคลุมของการตรวจประเมินสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ (นับเฉพาะบันทึกการตรวจประเมินที่ส่งภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566) จังหวัด,Ranking KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 1.4.7.060 60. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป) (ร้อยละ 30) กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 30 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.5.8.061 61. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 65 กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn ร้อยละ 65 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.5.8.062 62. จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn ร้อยละ 100 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.5.8.063 63. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 75 จังหวัด,Ranking KeyIn ร้อยละ 75 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.5.9.064 64. ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน ร้อยละ 75 กระทรวง,PA, KeyIn ร้อยละ 75 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.10.065 65. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) < ร้อยละ 7 กระทรวง, ร้อยละ 7 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.10.066 66. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit ? ร้อยละ 75 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 75 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.10.067 67. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic: I60-I62) (<ร้อยละ 25 ) จังหวัด, ร้อยละ 25 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.10.068 68. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic : I63) (<ร้อยละ 5) จังหวัด, ร้อยละ 5 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.10.069 69. อัตราการเข้า Stroke fast track ( Onset ? 4.5 ชม.+ Befast (Neuro defecit) ) จังหวัด,Ranking KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.11.070 70. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ >= ร้อยละ 88 กระทรวง, ร้อยละ 88 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.11.071 71. อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ >= ร้อยละ 90 กระทรวง, ร้อยละ 90 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.11.072 72. อัตราป่วยตายด้วยโรควัณโรค <= ร้อยละ 5 จังหวัด,Ranking ร้อยละ 5 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.11.073 73. อัตราการขาดยาในผู้ป่วยวัณโรค ร้อยละ 0 จังหวัด, ร้อยละ 0 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.11.074 74. ร้อยละ 70 การให้บริการวัคซีน Covid-19 เข็มกระตุ้น(เข็ม 3,เข็ม4)ในกลุ่ม 608 (อายุ60 ปีขึ้นไป,7กลุ่มโรค,หญิงตั้งครรภ์) จังหวัด,Ranking KeyIn ร้อยละ 70 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.11.075 75. ความครอบคุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-45 ปี มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.12.076 76. จังหวัดที่ที่ผ่านเกณฑ์พัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาสมเหตุผล (RDU province) ที่กำหนด (? ร้อยล: 30 ของอำเภอทั้งหมดในแต่ละจังหวัดผ่านตามเกณฑ์ RDU hospital, RDU PCU, ร้านชำ RDU) กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 30 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.12.077 77. อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด กระทรวง, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.12.078 78. ระดับผลสำเร็จตามเกณฑ์ประเมิน ?อำเภอใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU district)" ส่วนที่ 1 โรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital) - ผ่าน 10-12 ตัวชี้วัดย่อย ส่วนที่ 2 หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU PCU) - ร้อยละ 80 ของ รพ.สต. ใช้ยาปฏิชีวนะใน จังหวัด,Ranking KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.12.079 79. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU community) จังหวัด,Ranking KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.13.080 80. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.6 ต่อพันทารกเกิดมีชีพ กระทรวง,มุ่งเน้น, 3.6 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.14.081 81. ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ ? ร้อยละ 50 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 50 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.14.082 82. ร้อยละของการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 50) จังหวัด, ร้อยละ 50 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.15.083 83. ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermeiate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3) กระทรวง,Ranking KeyIn ร้อยละ 3 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.15.084 84. ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 35) กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 35 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.15.085 85. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 จังหวัด,Ranking KeyIn ร้อยละ 2 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.16.086 86. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต กระทรวง,มุ่งเน้น, 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.16.087 87. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (crude suicide rate) กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 8 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.16.088 88. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี กระทรวง, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.17.089 89. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired <ร้อยละ 26 กระทรวง,Ranking ร้อยละ 26 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.17.090 90. Refracture Rate < ร้อยละ 20 KeyIn ร้อยละ 20 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.18.091 91. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI < ร้อยละ 8 กระทรวง, ร้อยละ 8 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.18.092 92. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ? ร้อยละ 60 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 60 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.18.093 93. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ? ร้อยละ 60 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 60 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.19.094 94. ร้อยละของหญิงไทย อายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 60 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.19.095 95. ร้อยละของประชากรไทย อายุ 50-70 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง กระทรวง, 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.19.096 96. ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy กระทรวง, 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.19.097 97. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง กระทรวง,มุ่งเน้น, 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.19.098 98. ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ(มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy กระทรวง,Ranking ร้อยละ 100 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.19.099 99. อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 - 70 ปี โดยเจ้าหน้าที่ >= ร้อยละ 80 จังหวัด, ร้อยละ 80 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.19.100 100. ร้อยละของผู้ได้รับการคัดกรองมะเร็งช่องปาก มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.20.101 101. ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73m2/yr ? ร้อยละ 66 กระทรวง, ร้อยละ 66 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.21.102 102. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน ? ร้อยละ 85 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 85 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.22.103 103. อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) ? ร้อยละ 0.3 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 0.3 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.23.104 104. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) >= ร้อยละ 60 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 60 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.24.105 105. ร้อยละผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน >ร้อยละ 70 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 70 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.25.106 106. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ? ร้อยละ 20 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 20 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.25.107 107. ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคต่างๆในโครงการ ODS/MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) ? ร้อยละ 5 กระทรวง, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.26.108 108. ร้อยละการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.26.109 109. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ กระทรวง,มุ่งเน้น, 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.26.110 110. ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ กระทรวง,มุ่งเน้น,Ranking ร้อยละ 50 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.26.111 111. จำนวนงานวิจัยหรือการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ในเขตสุขภาพ กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.27.112 112. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และขัดทำความสะอาดฟัน เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) จังหวัด, 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.27.113 113. ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปีได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะเขตรับผิดชอบ (ความครอบคลุม) จังหวัด,Ranking ร้อยละ 55 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.27.114 114. ร้อยละเด็กอายุ 6-12 ปีได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (ความครอบคลุม) จังหวัด,Ranking ร้อยละ 20 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.27.115 115. ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free) จังหวัด, 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.27.116 116. ร้อยละการใช้บริการทันตกรรมรวมทุกสิทธิเฉพาะเขตรับผิดชอบ (ความครอบคลุม) จังหวัด,Ranking ร้อยละ 40 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.27.117 117. ร้อยละของผู้มีอายุ 15-59 ปีได้รับบริการทันตกรรม (คน) (ใช้ความครอบคลุม) จังหวัด, 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.27.118 118. ร้อยละของเด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุในฟันน้ำนม (Caries free) จังหวัด,มุ่งเน้น, 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.27.119 119. ร้อยละของเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) จังหวัด, 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.27.120 120. ผู้สูงอายุ ที่มีฟันหลัง (แท้ หรือเทียม) ใช้งานที่เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ) จังหวัด, 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.27.121 121. ร้อยละผู้สูงอายุ ที่ติดบ้าน ติดเตียงได้รับบริการทันตกรรม (คน) จังหวัด, 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.27.122 122. ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลังแท้ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ จังหวัด, 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.27.123 123. ร้อยละอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ (7 กลุ่มเป้าหมาย 15 กิจกรรม) (เก่า 6 กลุ่ม 14 กิจกรรม) จังหวัด, 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.6.27.124 124. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียม มุ่งเน้น, 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.7.28.125 125. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) <ร้อยละ 12 กระทรวง, KeyIn ร้อยละ 12 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.7.28.126 126. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวง, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.7.28.127 127. อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง (traumatic brain injury mortality) กระทรวง, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.7.28.128 128. โรงพยาบาลผ่านการประเมินตนเองด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล (ECS คุณภาพ) จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 50 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2.8.29.129 129. ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ กระทรวง, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 3.10.31.130 130. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ กระทรวง, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 3.10.32.131 131. ดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) กระทรวง, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.132 132. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA กระทรวง,Ranking KeyIn ร้อยละ 92 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.133 133. ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กระทรวง,Ranking KeyIn ร้อยละ 100 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.134 134. รพ.และสสอ.ทุกแห่งปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน (4 ขั้นตอน) จังหวัด,Ranking KeyIn ร้อยละ 100 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.32.135 135. แผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลและรพ.สต.ทุกแห่งมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จังหวัด,Ranking KeyIn ร้อยละ 80 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.33.136 136. ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด กระทรวง, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.33.137 137. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 กระทรวง, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.33.138 138. สถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)สถานบริการ ระดับ รพศ./รพท./รพช. ที่ผ?านเกณฑ?การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must) กระทรวง, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.11.33.139 139. ร้อยละของโรงพยาบาลทุกแห่งปรับโฉม Smart hospital/Smart ER/Modernize OPD/มีการใช้พลังงานสะอาด PA, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.34.140 140. ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ กระทรวง,มุ่งเน้น, KeyIn ร้อยละ 25 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.34.141 141. จำนวนหน่วยบริการที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวง,PA,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn ร้อยละ 100 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.34.142 142. ระดับความสำเร็จการดำเนินงาน OPD และ IPD Paperless จังหวัด,Ranking KeyIn 5 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.34.143 143. ระดับความสำเร็จการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) จังหวัด,Ranking KeyIn 5 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.34.144 144. ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล จังหวัด, KeyIn ร้อยละ 80 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.12.34.145 145. ร้อยละเขตสุขภาพที่ใช้ระบบ AI DR screening ในการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา มุ่งเน้น, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.36.146 146. หน่วยบริการมีวิกฤติทางการเงิน ไม่เกินระดับ 4 จังหวัด,มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 4 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.13.36.147 147. ร้อยละของการกำกับติดตามแผนการลงทุนตามนโยบายการลงทุน มุ่งเน้น,Ranking KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.14.37.148 148. จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด กระทรวง, KeyIn 0 0
NA
รอผล Template
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 4.15.38.149 149. ระดับความสำเร็จของกระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน จังหวัด, KeyIn 5 0 0
NA
รอผล Template