ตัวชี้วัด 1.01.01.001 : 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 24701
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน
01 : เมืองพิจิตร 17 0 0.00 17 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 17 0 0.00 17 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 17 0 0.00 17 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 17 0 0.00 17 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 17 0 0.00 17 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 17 0 0.00 17 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 17 0 0.00 17 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 17 0 0.00 17 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 17 0 0.00 17 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 17 0 0.00 17 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 17 0 0.00 17 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 17 0 0.00 17 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 204 0 0.00 204 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 21 มิถุนายน 2567 เวลา 01.28 น. (00:01:22)