ตัวชี้วัด 1.01.01.001 : 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 27643
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน
01 : เมืองพิจิตร 891 0 0.00 366 0 0.00 319 0 0.00 206 0 0.00 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 20 0 0.00 7 0 0.00 9 0 0.00 4 0 0.00 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 37 0 0.00 17 0 0.00 16 0 0.00 4 0 0.00 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 367 0 0.00 141 0 0.00 136 0 0.00 90 0 0.00 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 141 0 0.00 75 0 0.00 35 0 0.00 30 0 0.00 0 0 nan
06 : โพทะเล 47 0 0.00 25 0 0.00 13 0 0.00 9 0 0.00 0 0 nan
07 : สามง่าม 27 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 19 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 3 0 0.00 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
10 : บึงนาราง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
11 : ดงเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
12 : วชิรบารมี 33 0 0.00 16 0 0.00 11 0 0.00 6 0 0.00 0 0 nan
รวม 1,582 0 0.00 665 0 0.00 555 0 0.00 361 0 0.00 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 21 กันยายน 2566 เวลา 01.01 น. (00:00:00)