ตัวชี้วัด 1.01.01.002 : 2.ร้อยละ ANC ครั้งแรก ≤12 สัปดาห์

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 1544
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 97 84 86.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 41 36 87.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 44 39 88.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 95 78 82.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 53 47 88.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 118 112 94.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 34 31 91.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 50 48 96.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 49 45 91.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 57 50 87.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 25 22 88.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 68 59 86.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 731 651 89.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.30 น. (00:00:00)