ตัวชี้วัด 1.01.01.003 : 3.ร้อยละ ANC คุณภาพครบ 5 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 1624
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 97 75 77.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 40 33 82.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 45 37 82.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 95 72 75.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 53 40 75.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 117 108 92.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 34 29 85.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 50 43 86.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 49 45 91.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 54 47 87.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 25 22 88.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 65 57 87.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 724 608 83.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.30 น. (00:00:00)