ตัวชี้วัด 1.01.01.005 : 5. มารดาหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งร้อยละ 75

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 2675
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 144 68 47.22 25 14 56.00 24 19 79.17 23 15 65.22 72 20 27.78
02 : วังทรายพูน 55 49 89.09 14 13 92.86 13 12 92.31 11 11 100.00 17 13 76.47
03 : โพธิ์ประทับช้าง 61 51 83.61 18 16 88.89 13 12 92.31 9 9 100.00 21 14 66.67
04 : ตะพานหิน 150 127 84.67 48 43 89.58 32 31 96.88 32 25 78.13 38 28 73.68
05 : บางมูลนาก 74 36 48.65 21 14 66.67 12 7 58.33 16 5 31.25 25 10 40.00
06 : โพทะเล 136 103 75.74 43 32 74.42 29 25 86.21 36 27 75.00 28 19 67.86
07 : สามง่าม 51 26 50.98 11 4 36.36 12 10 83.33 13 5 38.46 15 7 46.67
08 : ทับคล้อ 89 57 64.04 24 12 50.00 27 18 66.67 19 16 84.21 19 11 57.89
09 : สากเหล็ก 45 31 68.89 12 11 91.67 10 9 90.00 6 5 83.33 17 6 35.29
10 : บึงนาราง 60 51 85.00 18 18 100.00 15 15 100.00 10 10 100.00 17 8 47.06
11 : ดงเจริญ 34 15 44.12 7 1 14.29 7 5 71.43 8 4 50.00 12 5 41.67
12 : วชิรบารมี 86 66 76.74 24 22 91.67 19 16 84.21 21 19 90.48 22 9 40.91
รวม 985 680 69.04 265 200 75.47 213 179 84.04 204 151 74.02 303 150 49.50
วันที่ประมวลผล :: 1 ธันวาคม 2566 เวลา 00.30 น. (00:00:00)