ตัวชี้วัด 1.01.01.005 : 5. มารดาหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งร้อยละ 75

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 5047
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 230 99 43.04 69 38 55.07 72 36 50.00 74 25 33.78 15 0 0.00
02 : วังทรายพูน 40 25 62.50 11 10 90.91 7 5 71.43 17 10 58.82 5 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 62 39 62.90 27 25 92.59 13 10 76.92 17 4 23.53 5 0 0.00
04 : ตะพานหิน 109 72 66.06 39 31 79.49 30 23 76.67 30 18 60.00 10 0 0.00
05 : บางมูลนาก 73 40 54.79 30 17 56.67 23 17 73.91 19 6 31.58 1 0 0.00
06 : โพทะเล 132 80 60.61 43 32 74.42 41 27 65.85 46 21 45.65 2 0 0.00
07 : สามง่าม 89 34 38.20 37 14 37.84 21 11 52.38 23 8 34.78 8 1 12.50
08 : ทับคล้อ 67 24 35.82 15 9 60.00 20 8 40.00 26 7 26.92 6 0 0.00
09 : สากเหล็ก 57 38 66.67 18 14 77.78 18 16 88.89 18 8 44.44 3 0 0.00
10 : บึงนาราง 47 29 61.70 17 13 76.47 12 10 83.33 11 6 54.55 7 0 0.00
11 : ดงเจริญ 23 4 17.39 9 3 33.33 10 1 10.00 3 0 0.00 1 0 0.00
12 : วชิรบารมี 73 46 63.01 26 17 65.38 17 15 88.24 27 14 51.85 3 0 0.00
รวม 1,002 530 52.89 341 223 65.40 284 179 63.03 311 127 40.84 66 1 1.52
วันที่ประมวลผล :: 21 มิถุนายน 2567 เวลา 00.30 น. (00:00:02)