ตัวชี้วัด 1.01.01.007 : 7.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 2240
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 8,494 4,448 52.37 2,498 1,322 52.92 2,414 1,321 54.72 2,300 1,122 48.78 1,282 683 53.28
02 : วังทรายพูน 2,250 1,148 51.02 709 368 51.90 663 343 51.73 618 306 49.51 260 131 50.38
03 : โพธิ์ประทับช้าง 4,134 2,374 57.43 1,130 678 60.00 1,114 625 56.10 1,138 620 54.48 752 451 59.97
04 : ตะพานหิน 5,528 3,067 55.48 1,523 830 54.50 1,656 896 54.11 1,620 938 57.90 729 403 55.28
05 : บางมูลนาก 3,648 1,914 52.47 1,031 544 52.76 1,054 544 51.61 989 515 52.07 574 311 54.18
06 : โพทะเล 6,519 3,648 55.96 1,840 1,046 56.85 1,859 1,056 56.80 1,804 928 51.44 1,016 618 60.83
07 : สามง่าม 3,822 1,965 51.41 1,115 671 60.18 1,139 534 46.88 1,136 549 48.33 432 211 48.84
08 : ทับคล้อ 3,969 2,731 68.81 1,162 831 71.51 1,159 766 66.09 1,197 821 68.59 451 313 69.40
09 : สากเหล็ก 2,413 1,247 51.68 698 387 55.44 697 363 52.08 712 345 48.46 306 152 49.67
10 : บึงนาราง 3,432 2,448 71.33 964 687 71.27 955 627 65.65 946 695 73.47 567 439 77.43
11 : ดงเจริญ 1,944 1,106 56.89 532 309 58.08 497 265 53.32 543 275 50.64 372 257 69.09
12 : วชิรบารมี 4,004 2,768 69.13 1,159 821 70.84 1,109 741 66.82 1,092 721 66.03 644 485 75.31
รวม 50,157 28,864 57.55 14,361 8,494 59.15 14,316 8,081 56.45 14,095 7,835 55.59 7,385 4,454 60.31
วันที่ประมวลผล :: 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.30 น. (00:00:01)