ตัวชี้วัด 1.01.01.007 : 7. ร้อยละเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยTEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 2371
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 17 10 58.82 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 2 1 50.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 5 3 60.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 9 5 55.56 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 20 7 35.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 7 4 57.14 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 3 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 3 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 3 2 66.67 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 5 5 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 3 1 33.33 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 78 39 50.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 20 เมษายน 2567 เวลา 00.30 น. (00:00:00)