ตัวชี้วัด 1.01.01.007 : 7. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85)

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 1198
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 210 140 66.67 77 61 79.22 83 58 69.88 50 21 42.00 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 69 58 84.06 29 29 100.00 18 17 94.44 22 12 54.55 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 98 75 76.53 31 28 90.32 58 47 81.03 9 0 0.00 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 220 177 80.45 88 81 92.05 78 70 89.74 54 26 48.15 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 180 143 79.44 68 65 95.59 76 68 89.47 36 10 27.78 0 0 nan
06 : โพทะเล 256 204 79.69 101 97 96.04 89 80 89.89 66 27 40.91 0 0 nan
07 : สามง่าม 94 75 79.79 60 49 81.67 31 26 83.87 3 0 0.00 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 141 110 78.01 45 43 95.56 69 58 84.06 27 9 33.33 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 40 20 50.00 10 6 60.00 24 12 50.00 6 2 33.33 0 0 nan
10 : บึงนาราง 138 122 88.41 55 54 98.18 58 52 89.66 25 16 64.00 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 75 60 80.00 36 30 83.33 30 26 86.67 9 4 44.44 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 192 156 81.25 70 69 98.57 79 73 92.41 43 14 32.56 0 0 nan
รวม 1,713 1,340 78.23 670 612 91.34 693 587 84.70 350 141 40.29 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 5 มิถุนายน 2566 เวลา 00.30 น. (00:00:01)