ตัวชี้วัด 1.01.01.008 : 8.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 2415
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 14,379 1,920 13.35 4,082 522 12.79 3,810 522 13.70 4,219 590 13.98 2,268 286 12.61
02 : วังทรายพูน 3,034 416 13.71 949 123 12.96 935 133 14.22 848 129 15.21 302 31 10.26
03 : โพธิ์ประทับช้าง 5,955 708 11.89 1,607 191 11.89 1,611 195 12.10 1,732 204 11.78 1,005 118 11.74
04 : ตะพานหิน 10,078 1,281 12.71 2,651 356 13.43 3,208 406 12.66 3,095 373 12.05 1,124 146 12.99
05 : บางมูลนาก 6,092 788 12.93 1,608 185 11.50 1,771 240 13.55 1,945 259 13.32 768 104 13.54
06 : โพทะเล 9,763 1,168 11.96 2,636 315 11.95 2,861 332 11.60 3,043 393 12.91 1,223 128 10.47
07 : สามง่าม 5,231 659 12.60 1,539 180 11.70 1,574 205 13.02 1,607 209 13.01 511 65 12.72
08 : ทับคล้อ 6,180 564 9.13 1,802 128 7.10 1,698 169 9.95 2,116 223 10.54 564 44 7.80
09 : สากเหล็ก 3,230 416 12.88 923 128 13.87 897 112 12.49 986 128 12.98 424 48 11.32
10 : บึงนาราง 5,008 410 8.19 1,286 109 8.48 1,499 140 9.34 1,493 119 7.97 730 42 5.75
11 : ดงเจริญ 2,624 294 11.20 659 64 9.71 700 76 10.86 790 105 13.29 475 49 10.32
12 : วชิรบารมี 5,658 600 10.60 1,482 150 10.12 1,627 164 10.08 1,742 221 12.69 807 65 8.05
รวม 77,232 9,224 11.94 21,224 2,451 11.55 22,191 2,694 12.14 23,616 2,953 12.50 10,201 1,126 11.04
วันที่ประมวลผล :: 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.30 น. (00:00:00)