ตัวชี้วัด 1.01.01.008 : 8. ร้อยละเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยTEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 39504
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 12 5 41.67 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 6 2 33.33 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 7 7 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 8 6 75.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 6 3 50.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 17 7 41.18 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 7 4 57.14 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 4 1 25.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 4 1 25.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 4 2 50.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 2 1 50.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 78 39 50.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 5 มิถุนายน 2566 เวลา 00.30 น. (00:00:00)