ตัวชี้วัด 1.01.01.008 : 8. ร้อยละ 100 ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟลิก

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 5502
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 592 521 88.01 348 311 89.37 326 299 91.72 259 223 86.10 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 75 75 100.00 44 42 95.45 51 47 92.16 37 29 78.38 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 134 132 98.51 78 76 97.44 57 57 100.00 50 49 98.00 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 268 256 95.52 167 160 95.81 163 159 97.55 132 118 89.39 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 267 241 90.26 151 131 86.75 153 147 96.08 92 85 92.39 0 0 nan
06 : โพทะเล 256 222 86.72 176 150 85.23 141 119 84.40 66 39 59.09 0 0 nan
07 : สามง่าม 106 103 97.17 63 61 96.83 59 57 96.61 41 37 90.24 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 88 63 71.59 54 39 72.22 47 33 70.21 11 7 63.64 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 97 88 90.72 56 52 92.86 54 48 88.89 52 35 67.31 0 0 nan
10 : บึงนาราง 108 103 95.37 62 60 96.77 67 64 95.52 40 37 92.50 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 68 67 98.53 43 41 95.35 34 33 97.06 22 22 100.00 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 80 72 90.00 33 30 90.91 41 39 95.12 22 19 86.36 0 0 nan
รวม 2,139 1,943 90.84 1,275 1,153 90.43 1,193 1,102 92.37 824 700 84.95 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 00.30 น. (00:00:01)