ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. ร้อยละ 100 ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 1212
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 498 468 93.98 297 269 90.57 316 294 93.04 239 213 89.12 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 127 126 99.21 77 76 98.70 77 70 90.91 57 39 68.42 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 149 148 99.33 72 72 100.00 83 83 100.00 63 61 96.83 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 307 298 97.07 177 168 94.92 174 167 95.98 138 130 94.20 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 229 208 90.83 134 114 85.07 125 119 95.20 78 73 93.59 0 0 nan
06 : โพทะเล 339 336 99.12 206 203 98.54 207 185 89.37 132 98 74.24 0 0 nan
07 : สามง่าม 158 154 97.47 82 81 98.78 84 84 100.00 61 56 91.80 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 92 88 95.65 58 53 91.38 53 51 96.23 21 18 85.71 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 102 96 94.12 50 47 94.00 64 61 95.31 51 48 94.12 0 0 nan
10 : บึงนาราง 161 161 100.00 103 103 100.00 84 82 97.62 71 71 100.00 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 87 86 98.85 46 46 100.00 49 48 97.96 39 39 100.00 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 68 67 98.53 39 39 100.00 32 31 96.88 25 24 96.00 0 0 nan
รวม 2,317 2,236 96.50 1,341 1,271 94.78 1,348 1,275 94.58 975 870 89.23 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 5 มิถุนายน 2566 เวลา 00.30 น. (00:00:01)