ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. ร้อยละ 100 ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 2150
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 640 599 93.59 300 272 90.67 325 301 92.62 310 288 92.90 252 219 86.90
02 : วังทรายพูน 158 151 95.57 77 76 98.70 76 70 92.11 65 47 72.31 49 38 77.55
03 : โพธิ์ประทับช้าง 187 186 99.47 80 79 98.75 84 84 100.00 78 77 98.72 58 56 96.55
04 : ตะพานหิน 396 379 95.71 176 167 94.89 174 166 95.40 171 162 94.74 159 152 95.60
05 : บางมูลนาก 297 288 96.97 135 128 94.81 126 123 97.62 139 132 94.96 69 63 91.30
06 : โพทะเล 453 444 98.01 210 204 97.14 210 186 88.57 178 156 87.64 166 155 93.37
07 : สามง่าม 202 200 99.01 84 83 98.81 86 86 100.00 81 79 97.53 57 57 100.00
08 : ทับคล้อ 149 140 93.96 66 60 90.91 58 56 96.55 53 49 92.45 43 39 90.70
09 : สากเหล็ก 130 125 96.15 53 50 94.34 63 60 95.24 58 55 94.83 55 51 92.73
10 : บึงนาราง 196 196 100.00 104 104 100.00 84 82 97.62 86 85 98.84 58 56 96.55
11 : ดงเจริญ 118 115 97.46 46 46 100.00 51 48 94.12 54 50 92.59 44 42 95.45
12 : วชิรบารมี 97 94 96.91 42 42 100.00 39 36 92.31 36 34 94.44 26 26 100.00
รวม 3,023 2,917 96.49 1,373 1,311 95.48 1,376 1,298 94.33 1,309 1,214 92.74 1,036 954 92.08
วันที่ประมวลผล :: 22 กันยายน 2566 เวลา 00.30 น. (00:00:01)