ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 4683
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 8,488 6,402 75.42 2,898 2,344 80.88 2,847 2,377 83.49 2,743 1,681 61.28 2,585 0 0.00
02 : วังทรายพูน 1,950 1,464 75.08 667 525 78.71 649 540 83.20 634 399 62.93 597 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 3,314 2,906 87.69 1,137 1,051 92.44 1,108 1,046 94.40 1,069 809 75.68 1,016 0 0.00
04 : ตะพานหิน 4,812 4,319 89.75 1,636 1,526 93.28 1,608 1,502 93.41 1,568 1,291 82.33 1,482 0 0.00
05 : บางมูลนาก 3,019 2,337 77.41 1,029 829 80.56 1,013 898 88.65 977 610 62.44 917 0 0.00
06 : โพทะเล 5,049 4,038 79.98 1,730 1,411 81.56 1,693 1,471 86.89 1,626 1,156 71.09 1,543 0 0.00
07 : สามง่าม 3,642 2,951 81.03 1,243 1,106 88.98 1,217 1,048 86.11 1,182 797 67.43 1,124 0 0.00
08 : ทับคล้อ 3,176 2,458 77.39 1,097 903 82.32 1,066 887 83.21 1,013 668 65.94 952 0 0.00
09 : สากเหล็ก 2,167 1,506 69.50 748 608 81.28 721 560 77.67 698 338 48.42 652 0 0.00
10 : บึงนาราง 2,487 2,044 82.19 852 762 89.44 830 737 88.80 805 545 67.70 771 0 0.00
11 : ดงเจริญ 1,655 1,172 70.82 570 412 72.28 555 421 75.86 530 339 63.96 505 0 0.00
12 : วชิรบารมี 3,142 2,473 78.71 1,057 914 86.47 1,054 862 81.78 1,031 697 67.60 996 0 0.00
รวม 42,901 34,070 79.42 14,664 12,391 84.50 14,361 12,349 85.99 13,876 9,330 67.24 13,140 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 21 มิถุนายน 2567 เวลา 00.30 น. (00:00:01)