ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 2086
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 13,613 1,152 8.46 4,046 388 9.59 3,805 277 7.28 4,142 367 8.86 1,620 120 7.41
02 : วังทรายพูน 2,891 131 4.53 948 59 6.22 934 32 3.43 822 37 4.50 187 3 1.60
03 : โพธิ์ประทับช้าง 5,801 439 7.57 1,607 108 6.72 1,611 117 7.26 1,725 144 8.35 858 70 8.16
04 : ตะพานหิน 9,865 856 8.68 2,650 230 8.68 3,208 297 9.26 3,090 252 8.16 917 77 8.40
05 : บางมูลนาก 5,772 460 7.97 1,584 135 8.52 1,772 137 7.73 1,917 151 7.88 499 37 7.41
06 : โพทะเล 9,649 593 6.15 2,632 156 5.93 2,860 157 5.49 3,037 223 7.34 1,120 57 5.09
07 : สามง่าม 5,137 232 4.52 1,538 58 3.77 1,573 65 4.13 1,586 94 5.93 440 15 3.41
08 : ทับคล้อ 6,085 284 4.67 1,773 67 3.78 1,698 109 6.42 2,115 88 4.16 499 20 4.01
09 : สากเหล็ก 3,195 209 6.54 923 57 6.18 896 65 7.25 986 66 6.69 390 21 5.38
10 : บึงนาราง 4,865 220 4.52 1,285 58 4.51 1,499 60 4.00 1,492 87 5.83 589 15 2.55
11 : ดงเจริญ 2,241 212 9.46 580 40 6.90 620 74 11.94 722 71 9.83 319 27 8.46
12 : วชิรบารมี 5,519 261 4.73 1,478 71 4.80 1,627 79 4.86 1,709 90 5.27 705 21 2.98
รวม 74,633 5,049 6.77 21,044 1,427 6.78 22,103 1,469 6.65 23,343 1,670 7.15 8,143 483 5.93
วันที่ประมวลผล :: 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.30 น. (00:00:00)