ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 22185
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 456 331 72.59 91 79 86.81 111 86 77.48 138 63 45.65 116 103 88.79
02 : วังทรายพูน 92 80 86.96 19 16 84.21 25 24 96.00 25 18 72.00 23 22 95.65
03 : โพธิ์ประทับช้าง 189 152 80.42 44 41 93.18 39 33 84.62 60 35 58.33 46 43 93.48
04 : ตะพานหิน 224 198 88.39 54 53 98.15 48 42 87.50 59 42 71.19 63 61 96.83
05 : บางมูลนาก 149 126 84.56 32 31 96.88 29 27 93.10 44 26 59.09 44 42 95.45
06 : โพทะเล 255 190 74.51 57 52 91.23 50 41 82.00 76 39 51.32 72 58 80.56
07 : สามง่าม 191 168 87.96 47 46 97.87 44 40 90.91 41 25 60.98 59 57 96.61
08 : ทับคล้อ 154 119 77.27 39 33 84.62 31 27 87.10 35 14 40.00 49 45 91.84
09 : สากเหล็ก 94 85 90.43 16 16 100.00 20 19 95.00 27 21 77.78 31 29 93.55
10 : บึงนาราง 122 107 87.70 21 20 95.24 27 25 92.59 37 26 70.27 37 36 97.30
11 : ดงเจริญ 82 66 80.49 16 16 100.00 22 19 86.36 22 12 54.55 22 19 86.36
12 : วชิรบารมี 167 145 86.83 32 28 87.50 50 45 90.00 36 24 66.67 49 48 97.96
รวม 2,175 1,767 81.24 468 431 92.09 496 428 86.29 600 345 57.50 611 563 92.14
วันที่ประมวลผล :: 21 มิถุนายน 2567 เวลา 00.30 น. (00:00:01)