ตัวชี้วัด 1.01.01.014 : 14. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม ≥ ร้อยละ90

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 23838
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 408 293 71.81 117 91 77.78 75 48 64.00 100 79 79.00 116 75 64.66
02 : วังทรายพูน 114 101 88.60 29 27 93.10 28 27 96.43 31 27 87.10 26 20 76.92
03 : โพธิ์ประทับช้าง 155 136 87.74 39 36 92.31 37 36 97.30 36 26 72.22 43 38 88.37
04 : ตะพานหิน 253 207 81.82 72 63 87.50 57 50 87.72 61 47 77.05 63 47 74.60
05 : บางมูลนาก 167 145 86.83 41 37 90.24 36 35 97.22 42 37 88.10 48 36 75.00
06 : โพทะเล 284 220 77.46 78 62 79.49 63 51 80.95 76 59 77.63 67 48 71.64
07 : สามง่าม 191 154 80.63 50 42 84.00 40 33 82.50 56 48 85.71 45 31 68.89
08 : ทับคล้อ 158 123 77.85 42 30 71.43 32 26 81.25 46 37 80.43 38 30 78.95
09 : สากเหล็ก 116 98 84.48 32 29 90.63 27 19 70.37 28 23 82.14 29 27 93.10
10 : บึงนาราง 136 123 90.44 49 49 100.00 23 22 95.65 30 26 86.67 34 26 76.47
11 : ดงเจริญ 82 67 81.71 27 21 77.78 17 17 100.00 17 12 70.59 21 17 80.95
12 : วชิรบารมี 154 132 85.71 40 36 90.00 43 42 97.67 34 28 82.35 37 26 70.27
รวม 2,218 1,799 81.11 616 523 84.90 478 406 84.94 557 449 80.61 567 421 74.25
วันที่ประมวลผล :: 21 มิถุนายน 2567 เวลา 00.30 น. (00:00:01)