ตัวชี้วัด 1.01.01.014 : 14. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม >= ร้อยละ90

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 21516
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 411 298 72.51 119 93 78.15 75 50 66.67 108 82 75.93 109 73 66.97
02 : วังทรายพูน 116 108 93.10 32 29 90.63 28 26 92.86 29 27 93.10 27 26 96.30
03 : โพธิ์ประทับช้าง 162 128 79.01 40 30 75.00 41 40 97.56 36 27 75.00 45 31 68.89
04 : ตะพานหิน 253 217 85.77 68 65 95.59 62 56 90.32 59 50 84.75 64 46 71.88
05 : บางมูลนาก 165 133 80.61 40 32 80.00 35 31 88.57 43 37 86.05 47 33 70.21
06 : โพทะเล 276 223 80.80 76 58 76.32 64 55 85.94 69 57 82.61 67 53 79.10
07 : สามง่าม 184 135 73.37 48 32 66.67 37 29 78.38 59 48 81.36 40 26 65.00
08 : ทับคล้อ 163 140 85.89 44 42 95.45 31 28 90.32 49 41 83.67 39 29 74.36
09 : สากเหล็ก 123 110 89.43 32 30 93.75 25 20 80.00 34 32 94.12 32 28 87.50
10 : บึงนาราง 127 117 92.13 46 46 100.00 21 21 100.00 26 23 88.46 34 27 79.41
11 : ดงเจริญ 79 70 88.61 27 24 88.89 17 16 94.12 19 15 78.95 16 15 93.75
12 : วชิรบารมี 151 134 88.74 39 35 89.74 43 40 93.02 35 31 88.57 34 28 82.35
รวม 2,210 1,813 82.04 611 516 84.45 479 412 86.01 566 470 83.04 554 415 74.91
วันที่ประมวลผล :: 5 มิถุนายน 2566 เวลา 00.31 น. (00:00:04)