ตัวชี้วัด 1.01.01.016 : 16.ร้อยละของเด็กพัฒนาการ ล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4Iหรือเครื่องมือมาตรฐานอื่นครบเกณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 2076
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 4 3 75.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 4 2 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 5 1 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 6 2 33.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 6 3 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 10 1 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 2 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 4 2 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 3 2 66.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 5 3 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 51 21 41.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.30 น. (00:00:00)