ตัวชี้วัด 1.01.01.017 : 17. เด็ก 6 -12 ปี ได้รับยาธาตุเหล็ก

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 19756
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 12,250 1,368 11.17 10,201 1,148 11.25 2,049 220 10.74 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 2,631 389 14.79 2,106 365 17.33 525 24 4.57 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 4,689 2,276 48.54 3,610 2,248 62.27 1,079 28 2.59 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 8,684 3,399 39.14 6,890 3,163 45.91 1,794 236 13.15 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 5,720 2,886 50.45 4,625 2,873 62.12 1,095 13 1.19 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 5,461 1,447 26.50 4,168 1,217 29.20 1,293 230 17.79 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 3,802 2,002 52.66 2,831 1,729 61.07 971 273 28.12 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 4,911 1,973 40.18 3,739 1,972 52.74 1,172 1 0.09 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 2,388 705 29.52 1,853 621 33.51 535 84 15.70 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 3,223 1,646 51.07 2,604 1,548 59.45 619 98 15.83 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 2,214 570 25.75 1,858 569 30.62 356 1 0.28 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 3,796 2,359 62.14 3,135 2,179 69.51 661 180 27.23 0 0 nan 0 0 nan
รวม 59,769 21,020 35.17 47,620 19,632 41.23 12,149 1,388 11.42 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 21 มิถุนายน 2567 เวลา 00.30 น. (00:00:00)