ตัวชี้วัด 1.01.01.018 : 18.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 2120
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 413 370 89.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 134 111 82.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 173 138 79.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 337 288 85.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 252 214 84.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 381 342 89.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 219 175 79.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 207 172 83.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 158 140 88.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 191 179 93.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 112 106 94.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 290 268 92.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,867 2,503 87.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.30 น. (00:00:00)