ตัวชี้วัด 1.01.01.019 : 19.ร้อยละเด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) มีพัฒนาการสมวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 2063
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 11 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 8 1 12.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 5 2 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 2 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 8 2 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 8 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 12 4 33.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 2 1 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 5 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 6 1 16.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 5 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 73 11 15.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.30 น. (00:00:00)