ตัวชี้วัด 1.01.01.021 : 21.เด็กอายุ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 2397
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 468 300 64.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 121 108 89.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 202 179 88.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 303 267 88.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 183 159 86.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 285 262 91.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 244 214 87.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 190 181 95.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 113 92 81.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 158 146 92.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 108 100 92.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 205 198 96.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,580 2,206 85.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.30 น. (00:00:00)