ตัวชี้วัด 1.01.01.021 : 21. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจานวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ไม่เกิน 23 ต่อการเกิดมีชีพพันคน

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 88905
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน ต่อพัน เป้าหมาย ผลงาน ต่อพัน เป้าหมาย ผลงาน ต่อพัน เป้าหมาย ผลงาน ต่อพัน เป้าหมาย ผลงาน ต่อพัน
01 : เมืองพิจิตร 13,531 7 0.52 13,531 4 0.30 13,531 3 0.22 13,531 0 0.00 13,531 0 0.00
02 : วังทรายพูน 2,497 0 0.00 2,497 0 0.00 2,497 0 0.00 2,497 0 0.00 2,497 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 4,427 3 0.68 4,427 0 0.00 4,427 3 0.68 4,427 0 0.00 4,427 0 0.00
04 : ตะพานหิน 6,554 5 0.76 6,554 2 0.31 6,554 3 0.46 6,554 0 0.00 6,554 0 0.00
05 : บางมูลนาก 3,918 1 0.26 3,918 1 0.26 3,918 0 0.00 3,918 0 0.00 3,918 0 0.00
06 : โพทะเล 6,327 9 1.42 6,327 8 1.26 6,327 1 0.16 6,327 0 0.00 6,327 0 0.00
07 : สามง่าม 4,934 3 0.61 4,934 1 0.20 4,934 2 0.41 4,934 0 0.00 4,934 0 0.00
08 : ทับคล้อ 4,600 8 1.74 4,600 5 1.09 4,600 3 0.65 4,600 0 0.00 4,600 0 0.00
09 : สากเหล็ก 2,441 1 0.41 2,441 1 0.41 2,441 0 0.00 2,441 0 0.00 2,441 0 0.00
10 : บึงนาราง 3,450 5 1.45 3,450 2 0.58 3,450 2 0.58 3,450 1 0.29 3,450 0 0.00
11 : ดงเจริญ 2,192 1 0.46 2,192 0 0.00 2,192 1 0.46 2,192 0 0.00 2,192 0 0.00
12 : วชิรบารมี 3,800 7 1.84 3,800 2 0.53 3,800 4 1.05 3,800 1 0.26 3,800 0 0.00
รวม 58,671 50 0.85 58,671 26 0.44 58,671 22 0.37 58,671 2 0.03 58,671 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 25 เมษายน 2566 เวลา 00.31 น. (00:00:02)