ตัวชี้วัด 1.01.01.021 : 21. อัตราให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันในหญิงมีครรภ์โดยทันตบุคลากร (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 75)

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 1798
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 268 51 19.03 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 61 10 16.39 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 88 12 13.64 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 115 16 13.91 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 101 31 30.69 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 183 47 25.68 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 88 13 14.77 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 63 9 14.29 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 78 10 12.82 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 77 13 16.88 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 40 3 7.50 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 92 13 14.13 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 1,254 228 18.18 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 22 เมษายน 2564 เวลา 22.39 น. (00:00:01)