ตัวชี้วัด 1.01.01.023 : 23.เด็กอายุ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 2244
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 540 350 64.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 134 107 79.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 244 225 92.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 355 275 77.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 234 136 58.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 380 308 81.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 260 178 68.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 250 172 68.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 143 98 68.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 179 176 98.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 123 85 69.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 216 207 95.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,058 2,317 75.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.30 น. (00:00:00)