ตัวชี้วัด 1.01.01.031 : 31. จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 2613
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 16 13 81.25 0 0 nan 0 0 nan 16 13 81.25 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 4 4 100.00 0 0 nan 0 0 nan 4 4 100.00 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 7 7 100.00 0 0 nan 0 0 nan 7 7 100.00 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 13 10 76.92 0 0 nan 0 0 nan 13 10 76.92 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 10 8 80.00 0 0 nan 0 0 nan 10 8 80.00 0 0 nan
06 : โพทะเล 11 11 100.00 0 0 nan 0 0 nan 11 11 100.00 0 0 nan
07 : สามง่าม 5 5 100.00 0 0 nan 0 0 nan 5 5 100.00 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 4 4 100.00 0 0 nan 0 0 nan 4 4 100.00 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 5 5 100.00 0 0 nan 0 0 nan 5 5 100.00 0 0 nan
10 : บึงนาราง 5 5 100.00 0 0 nan 0 0 nan 5 5 100.00 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 5 5 100.00 0 0 nan 0 0 nan 5 5 100.00 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 4 4 100.00 0 0 nan 0 0 nan 4 4 100.00 0 0 nan
รวม 89 81 91.01 0 0 nan 0 0 nan 89 81 91.01 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 30 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. (-00:00:01)