ตัวชี้วัด 1.01.01.031 : 31.ร้อยละของประชากรวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)ปกติ ไม่น้อยกว่า 54 (BMI ผิดปกติทั้ง นน.เกิน +อ้วนระดับ 1 + อ้วนระดับ 2 รวมแล้ว ไม่ควรมากกว่าร้อยละ 46)

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 1794
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
01 : เมืองพิจิตร 26,308 9,757 0.37 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 5,000 1,900 0.38 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 10,426 3,814 0.37 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 17,535 6,628 0.38 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 8,836 3,046 0.34 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 15,854 6,036 0.38 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 9,347 4,064 0.43 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 9,541 4,086 0.43 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 6,899 2,759 0.40 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 7,509 3,189 0.42 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 4,035 1,455 0.36 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 7,829 3,245 0.41 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 129,119 49,979 0.39 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:00)