ตัวชี้วัด 1.01.01.032 : 32.ร้อยละประชากรวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี มีรอบเอวปกติ (ส่วนสูง หาร 2 ) ไม่น้อยกว่า 88 ( รอบเอวเกิน ได้ไม่เกิน ร้อยละ 12 )

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 1869
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 26,285 12,116 46.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 5,000 2,324 46.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 10,431 4,668 44.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 17,554 7,753 44.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 8,766 3,829 43.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 15,853 7,267 45.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 9,359 4,194 44.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 9,530 4,003 42.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 6,763 2,993 44.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 7,519 4,312 57.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 4,036 1,619 40.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 7,794 5,292 67.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 128,890 60,370 46.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:01)