ตัวชี้วัด 1.01.01.033 : 33. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และขัดทำความสะอาดฟัน เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 17408
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 275 31 11.27 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 52 19 36.54 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 104 25 24.04 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 146 29 19.86 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 86 27 31.40 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 179 48 26.82 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 106 33 31.13 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 81 21 25.93 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 94 31 32.98 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 65 26 40.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 41 14 34.15 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 108 27 25.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 1,337 331 24.76 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 21 มิถุนายน 2567 เวลา 00.30 น. (00:00:00)