ตัวชี้วัด 1.02.03.040 : 40. อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน UCCARE

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

     
Hit 21922
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 100 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 100 0 0.00
02 : วังทรายพูน 100 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 1 0 0.00 100 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 100 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 100 0 0.00
04 : ตะพานหิน 100 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 100 0 0.00
05 : บางมูลนาก 100 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 100 0 0.00
06 : โพทะเล 100 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 100 0 0.00
07 : สามง่าม 100 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 100 0 0.00
08 : ทับคล้อ 100 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 100 0 0.00
09 : สากเหล็ก 100 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 100 0 0.00
10 : บึงนาราง 100 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 100 0 0.00
11 : ดงเจริญ 100 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 100 0 0.00
12 : วชิรบารมี 100 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 100 0 0.00
รวม 1,200 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 1 0 0.00 1,200 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 21 มิถุนายน 2567 เวลา 01.28 น. (00:01:22)