ตัวชี้วัด 1.03.04.042 : 42. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency Management)

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

     
Hit 25017
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 100 74 74.00 100 25 25.00 100 26 26.00 100 23 23.00 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 100 88 88.00 100 28 28.00 100 30 30.00 100 30 30.00 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 100 75 75.00 100 26 26.00 100 25 25.00 100 24 24.00 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 100 78 78.00 100 25 25.00 100 28 28.00 100 25 25.00 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 100 75 75.00 100 24 24.00 100 25 25.00 100 26 26.00 0 0 nan
06 : โพทะเล 100 74 74.00 100 24 24.00 100 24 24.00 100 26 26.00 0 0 nan
07 : สามง่าม 100 85 85.00 100 30 30.00 100 30 30.00 100 25 25.00 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 100 75 75.00 100 24 24.00 100 26 26.00 100 25 25.00 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 100 76 76.00 100 25 25.00 100 25 25.00 100 26 26.00 0 0 nan
10 : บึงนาราง 100 77 77.00 100 25 25.00 100 25 25.00 100 27 27.00 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 100 76 76.00 100 25 25.00 100 25 25.00 100 26 26.00 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 100 85 85.00 100 25 25.00 100 30 30.00 100 30 30.00 0 0 nan
รวม 1,200 938 78.17 1,200 306 25.50 1,200 319 26.58 1,200 313 26.08 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 21 มิถุนายน 2567 เวลา 01.28 น. (00:01:22)