ตัวชี้วัด 1.03.04.042 : 42. ไม่เกิด Second Generation (รายหมู่บ้าน)*ไม่เกินร้อยละ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

     
Hit 32662
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
01 : เมืองพิจิตร 160 0 0.00 160 0 0.00 160 0 0.00 160 0 0.00 160 0 0.00
02 : วังทรายพูน 57 0 0.00 57 0 0.00 57 0 0.00 57 0 0.00 57 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 98 3 0.15 98 0 0.00 98 2 0.10 98 1 0.05 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 107 3 0.14 107 0 0.00 107 0 0.00 107 3 0.14 1,070 0 0.00
05 : บางมูลนาก 84 1 0.06 84 0 0.00 84 0 0.00 84 1 0.06 84 0 0.00
06 : โพทะเล 97 0 0.00 97 0 0.00 97 0 0.00 97 0 0.00 97 0 0.00
07 : สามง่าม 80 0 0.00 80 0 0.00 80 0 0.00 80 0 0.00 80 0 0.00
08 : ทับคล้อ 56 3 0.27 56 0 0.00 56 0 0.00 56 3 0.27 56 0 0.00
09 : สากเหล็ก 40 0 0.00 40 0 0.00 40 0 0.00 40 0 0.00 40 0 0.00
10 : บึงนาราง 51 0 0.00 51 0 0.00 51 0 0.00 51 0 0.00 51 0 0.00
11 : ดงเจริญ 55 0 0.00 55 0 0.00 55 0 0.00 55 0 0.00 55 0 0.00
12 : วชิรบารมี 51 0 0.00 51 0 0.00 51 0 0.00 51 0 0.00 51 0 0.00
รวม 936 10 0.05 936 0 0.00 936 2 0.01 936 8 0.04 1,801 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 21 กันยายน 2566 เวลา 01.01 น. (00:00:00)