ตัวชี้วัด 1.03.05.046 : 46. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (ระยะเวลาตรวจติดตาม 1-180วัน) ≥ ร้อยละ 72

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

     
Hit 24661
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 562 229 40.75 364 161 44.23 193 68 35.23 5 0 0.00 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 64 34 53.13 34 23 67.65 30 11 36.67 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 169 108 63.91 113 70 61.95 56 38 67.86 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 139 97 69.78 114 84 73.68 25 13 52.00 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 176 82 46.59 85 24 28.24 87 55 63.22 4 3 75.00 0 0 nan
06 : โพทะเล 147 103 70.07 52 50 96.15 90 53 58.89 5 0 0.00 0 0 nan
07 : สามง่าม 167 105 62.87 125 82 65.60 33 17 51.52 9 6 66.67 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 256 69 26.95 39 24 61.54 174 44 25.29 43 1 2.33 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 164 25 15.24 46 10 21.74 101 14 13.86 17 1 5.88 0 0 nan
10 : บึงนาราง 47 37 78.72 43 37 86.05 4 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 70 15 21.43 49 13 26.53 20 2 10.00 1 0 0.00 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 171 84 49.12 162 83 51.23 9 1 11.11 0 0 nan 0 0 nan
รวม 2,132 988 46.34 1,226 661 53.92 822 316 38.44 84 11 13.10 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 21 มิถุนายน 2567 เวลา 00.30 น. (00:00:01)