ตัวชี้วัด 1.03.06.055_2 : 55.2 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารปลอดภัย

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 725
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 5 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 5 0 0.00 5 0 0.00
02 : วังทรายพูน 5 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 5 0 0.00 5 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 5 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 5 0 0.00 5 0 0.00
04 : ตะพานหิน 5 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 5 0 0.00 5 0 0.00
05 : บางมูลนาก 5 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 5 0 0.00 5 0 0.00
06 : โพทะเล 5 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 5 0 0.00 5 0 0.00
07 : สามง่าม 5 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 5 0 0.00 5 0 0.00
08 : ทับคล้อ 5 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 5 0 0.00 5 0 0.00
09 : สากเหล็ก 5 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 5 0 0.00 5 0 0.00
10 : บึงนาราง 5 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 5 0 0.00 5 0 0.00
11 : ดงเจริญ 5 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 5 0 0.00 5 0 0.00
12 : วชิรบารมี 5 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 5 0 0.00 5 0 0.00
รวม 60 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 60 0 0.00 60 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 21 มิถุนายน 2567 เวลา 01.28 น. (00:01:23)