ตัวชี้วัด 2.05.09.061 : 61. ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน ร้อยละ 80

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

     
Hit 2260
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 9 1 11.11 9 0 0.00 9 1 11.11 9 0 0.00 9 0 0.00
02 : วังทรายพูน 2 2 100.00 2 0 0.00 2 2 100.00 2 0 0.00 2 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 4 4 100.00 4 0 0.00 4 4 100.00 4 0 0.00 4 0 0.00
04 : ตะพานหิน 7 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00
05 : บางมูลนาก 6 1 16.67 6 0 0.00 6 1 16.67 6 0 0.00 6 0 0.00
06 : โพทะเล 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00
07 : สามง่าม 3 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00
08 : ทับคล้อ 2 2 100.00 2 0 0.00 2 2 100.00 2 0 0.00 2 0 0.00
09 : สากเหล็ก 3 1 33.33 3 0 0.00 3 1 33.33 3 0 0.00 3 0 0.00
10 : บึงนาราง 3 1 33.33 3 0 0.00 3 1 33.33 3 0 0.00 3 0 0.00
11 : ดงเจริญ 3 1 33.33 3 0 0.00 3 1 33.33 3 0 0.00 3 0 0.00
12 : วชิรบารมี 2 1 50.00 2 0 0.00 2 1 50.00 2 0 0.00 2 0 0.00
รวม 50 14 28.00 50 0 0.00 50 14 28.00 50 0 0.00 50 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 21 มิถุนายน 2567 เวลา 01.28 น. (00:01:22)