ตัวชี้วัด 2.06.10.062 : 62. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) < ร้อยละ 7

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 2069
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 548 88 16.06 254 38 14.96 207 43 20.77 87 7 8.05 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 52 0 0.00 19 0 0.00 20 0 0.00 13 0 0.00 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 57 1 1.75 25 1 4.00 18 0 0.00 14 0 0.00 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 158 20 12.66 61 6 9.84 64 12 18.75 33 2 6.06 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 198 10 5.05 72 2 2.78 77 4 5.19 49 4 8.16 0 0 nan
06 : โพทะเล 108 3 2.78 39 1 2.56 37 1 2.70 32 1 3.13 0 0 nan
07 : สามง่าม 47 0 0.00 16 0 0.00 20 0 0.00 11 0 0.00 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 35 1 2.86 11 0 0.00 22 1 4.55 2 0 0.00 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 7 1 14.29 7 1 14.29 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 12 0 0.00 3 0 0.00 5 0 0.00 4 0 0.00 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 49 2 4.08 23 0 0.00 15 1 6.67 11 1 9.09 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 71 4 5.63 24 2 8.33 26 1 3.85 21 1 4.76 0 0 nan
รวม 1,342 130 9.69 554 51 9.21 511 63 12.33 277 16 5.78 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 21 มิถุนายน 2567 เวลา 00.31 น. (00:00:00)