ตัวชี้วัด 2.06.15.080 : 80. ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 40)

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 3265
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 86,360 11,896 13.77 31,483 4,109 13.05 32,582 5,118 15.71 22,295 2,669 11.97 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 13,213 3,252 24.61 5,029 1,180 23.46 4,597 1,131 24.60 3,587 941 26.23 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 46,560 12,025 25.83 18,777 4,605 24.52 17,814 4,610 25.88 9,969 2,810 28.19 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 44,729 16,253 36.34 16,294 5,770 35.41 16,949 6,049 35.69 11,486 4,434 38.60 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 35,277 6,375 18.07 13,880 2,317 16.69 13,634 2,385 17.49 7,763 1,673 21.55 0 0 nan
06 : โพทะเล 62,281 30,290 48.63 21,315 11,188 52.49 23,882 11,213 46.95 17,084 7,889 46.18 0 0 nan
07 : สามง่าม 26,846 12,415 46.25 11,850 5,052 42.63 9,427 4,758 50.47 5,569 2,605 46.78 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 25,558 9,256 36.22 9,887 3,684 37.26 9,660 3,064 31.72 6,011 2,508 41.72 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 18,434 5,786 31.39 7,282 2,221 30.50 6,707 2,151 32.07 4,445 1,414 31.81 0 0 nan
10 : บึงนาราง 19,525 6,683 34.23 8,122 2,867 35.30 6,927 2,943 42.49 4,476 873 19.50 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 20,069 3,516 17.52 6,742 1,326 19.67 7,830 1,336 17.06 5,497 854 15.54 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 29,490 5,147 17.45 11,058 2,008 18.16 11,830 2,066 17.46 6,602 1,073 16.25 0 0 nan
รวม 428,342 122,894 28.69 161,719 46,327 28.65 161,839 46,824 28.93 104,784 29,743 28.39 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 21 มิถุนายน 2567 เวลา 00.31 น. (00:00:00)