ตัวชี้วัด 2.06.25.113 : 113. ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1768
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 245 221 90.20 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 129 93 72.09 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 225 200 88.89 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 248 215 86.69 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 166 152 91.57 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 195 179 91.79 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 177 144 81.36 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 211 205 97.16 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 132 107 81.06 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 202 190 94.06 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 68 57 83.82 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 179 159 88.83 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 2,177 1,922 88.29 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 21 มิถุนายน 2567 เวลา 00.31 น. (00:00:02)