ตัวชี้วัด 3.10.29.137 : 137. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชพ. 10,124 อัตรา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

     
Hit 1472
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 39 0 0.00 39 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 39 0 0.00 39 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 21 มิถุนายน 2567 เวลา 01.28 น. (00:01:22)