ตัวชี้วัด 3.10.29.138 : 138. แพทย์ผู้ลาศึกษาหน่วยงานในสังกัด กสธ ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

     
Hit 2709
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 21 มิถุนายน 2567 เวลา 01.28 น. (00:01:22)