ตัวชี้วัด 4.11.31.144 : 144. การตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรายงานการเงิน(บัญชีที่ดิน อาคาร ครุภัณฑ์สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและงานระหว่างก่อสร้าง)

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

     
Hit 2241
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 2 0 0.00 2 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 13 0 0.00 13 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 21 มิถุนายน 2567 เวลา 01.28 น. (00:01:23)