ตัวชี้วัด 1.01.01.005 : 5.ร้อยละทารกแรกเกิด - 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 1271
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 221 147 66.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 90 72 80.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 98 74 75.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 203 155 76.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 99 53 53.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 221 174 78.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 80 50 62.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 132 117 88.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 89 45 50.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 126 91 72.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 36 23 63.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 125 87 69.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,520 1,088 71.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.30 น. (00:00:00)