ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 2714
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 2,406 1,907 79.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 598 461 77.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 1,010 806 79.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 1,514 1,191 78.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 965 784 81.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 1,585 1,266 79.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 1,128 888 78.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 1,022 819 80.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 648 528 81.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 798 647 81.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 487 392 80.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 981 768 78.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 13,142 10,457 79.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.30 น. (00:00:01)